chitect nog een hartelijk dank woord, ook namens de aanne mers, en bood tegelijk de geluk- en heilwensen voor de toekomst aan. Directeur L. W. van 't Erve sloot de officiële bijeenkomst, die 's avonds nog weer door een ledenvergadering werd gevolgd, met een kort dankwoord. De Boerenleenbank Berg en Terblijt vierde haar 50-jarig bestaan Op 16 oktober 1955 vierde de boerenleenbank Berg en Terblijt op grootse wijze haar 50-jarig bestaan. 's Morgens werd in de paro chiekerk door de Zeereerwaarde Heer Pastoor H. Halmans een plechtige H. Mis opgedragen. Na de hoogmis trokken de 200 leden onder begeleiding van vrolijke marsmuziek der plaatse lijke harmoniën naar de feest zaal, waar de feestvergadering werd geopend door de Directeur de Heer J. Peerboom. In zijn openingswoord riep hij de leden en genodigden een hartelijk wel kom toe. In het bijzonder de Edelachtbare heer P. A. J. Muy- ters, burgemeester der Gemeen te Berg en Terblijt; de hoogedel gestrenge Heer A. N. Fleskens, voorzitter der C.C.B., de Zeer- eerw. Heer Pastoor, de Heer Er- kelens, hoofd-inspecteur en an deren. Verder wijdde de direc teur enkele woorden aan de ge schiedenis van de Boerenleen bank en bracht hij hulde aan de pioniers, die het in die dagen aangedurfd hadden om een eigen boerenleenbank te stichten. Spe ciale hulde bracht hij aan de heer H. Ubachs, mede-oprichter en sinds 1905 onafgebroken be stuurslid. De Heer Fleskens feliciteerde de Bank, roemde het doorzet tingsvermogen en het diep ge wortelde sociaal gevoel van de oprichters. Hierna reikte hij aan de jubilarissen, de Heren H. Ubachs, J. Goossens en E. Huids, een legpenning met oor konde uit. Ook werd een oor konde uitgereikt aan de oud-kas sier H. Claessens, die 28 jaren lang de belangen van de bank, vol plichtsbetrachting gediend heeft. De Zeereerw. Heer Pastoor dankte de Boerenleenbank voor het vele goede werk, dat door haar toedoen was verricht op so ciaal terrein in de afgelopen 50 772

Rabobank Bronnenarchief

blad 'Maandelijkse Mededelingen' (CCB) | 1956 | | pagina 32