77i aan de burgemeester, die de bank het mooiste plekje van Le- melerveld heeft bezorgd en aan de bouwarchitect. Ook bracht hij in het bijzonder dank aan Drs. H. Zijlmans, die de eerste, flinke stoot tot de bouw van dit bankgebouw heeft gegeven en daarna steeds met zijn ervaren adviezen terzijde heeft gestaan. Verder sprak hij woorden van lof over het werk der oud-kas siers de Heren Herbrink en Ko gelman, die de bank ter plaatse zo'n goede naam hebben be zorgd. Spreker sloot met de wens, dat het werk van de boe renleenbank zou mogen bijdra gen tot groei en bloei van Le- melerveld. Burgemeester van Bruggen van Dalfsen vertelde in zijn har telijke speech, dat hij voorheen het werk van de boerenleenbank slechts uit de theorie kende, maar dat hij hier de practijk ontmoette, waardoor het hem duidelijk geworden is, dat de boerenleenbank zeer veel te be tekenen heeft voor de platte landsbevolking. De bank heeft, om goed te kunnen werken, recht op een degelijk, soliede ge bouw en zijn uiterlijk demon streert de betrouwbaarheid van hen, die er werken en die er ko men. Op een mooie plaats op Lemelerveld is een gebouw ge komen, dat een sieraad is voor het dorp en voor de gemeente Dalfsen. Met de wens, dat Gods Zegen op het werk zal mogen rusten, besloot de burgemeester zijn toespraak. Drs H. A. A. Zijlmans consta teerde, dat het borelingske van 1912 nu zijn volwassenheid heeft bereikt. Dit gebouw pleit voor het initiatief van de dorpsge meenschap, die bewijst zich niet door conservatisme te laten lei den. Ook hij bracht dank aan de onderscheidene instanties en personen, die hebben meege werkt. Oud-kassier Herbrink werd speciaal in de bloemetjes gezet, omdat in de laatste 10 jaar de omzet verdriedubbeld is. Daarmee wordt het volle ver trouwen in de bank gedemon streerd. Hij sprak de hoop uit, dat de boerenleenbank een goede toekomst tegemoet moge gaan. Pastoor Morselt, die het nie- we gebouw heeft ingezegend, merkte op, dat hij getracht had de geldduivel uit te drijven en de engel der naastenliefde er in te houden, want het werk van de boerenleenbank moet op de eerste plaats zijn een werk van naastenliefde d.w.z. hulp verle nen aan de mensen. Spreker is blij te kunnen getuigen, dat er hier mensen met gezond ver stand met boerenverstand, want dat is je ware aan de top staan. Hij sloot met de wens, dat de bank mee moge werken tot heil van de gehele Lemelerveldse gemeenschap. Tenslotte sprak de bouwar-

Rabobank Bronnenarchief

blad 'Maandelijkse Mededelingen' (CCB) | 1956 | | pagina 31