77° renleenbankgebouw voor geo pend en wenste de Boerenleen bank van 's-Hertogenbosch een bloeiende toekomst toe. De geestelijke adviseur zegen de het gebouw in na een korte toespraak naar aanleiding van de parabel over de talenten. De Heer L. de Bekker, Pro vinciale Voedselcommissaris voor Noord-Brabant, dankte vervolgens namens zijn moeder en familie voor de eer aan zijn overleden vader bewezen. Vele autoriteiten en de direc teuren van meerdere agrarische instellingen spraken hun geluk wensen uit, waarna een drukke receptie volgde. Opening van het nieuwe bankgebouw der Boerenleenbank Dalmsholte Op donderdag 12 april j.I. werd het nieuwe bankgebouw officieel geopend. Deze gedenk waardige dag werd begonnen met een H. Mis met algemene H. Communie van de leden. Hierna werd het nieuwe gebouw door de Geestelijk Adviseur in gezegend. 's Middags had de officiële opening plaats. Dit gebeuren werd bijgewoond door het vol tallige Bestuur van de bank en de Raad van Toezicht en enige genodigden, waaronder de bur gemeester van Dalfsen, de ge meentesecretaris, de gemeente architect en de bouwarchitect. Omstreeks half drie opende de directeur der bank, de Heer L. W. van 't Erve de bijeenkomst door, staande op het bordes van de bank de aanwezigen met een enkel woord te verwelkomen. Daarna overhandigde hij de ver sierde sleutel aan Drs. H. A. A. Zijlmans, directeur van het Bij kantoor te Arnhem, die de deur opende met de wens, dat de bank zou mogen werken tot heil van de gehele dorpsgemeen schap. Vervolgens bezichtigde het gezelschap het interieur van het fraaie gebouw, dat een zeer soli de indruk wekt, helemaal in de stijl van het zo oersolide bank bedrijf. Hierna verenigden zich allen in het R.K. Verenigingsgebouw en daar spraken diverse heren hun gelukwensen met de ope ning uit. De directeur van de bank opende de rij met een korte toe spraak, waarin hij dank bracht

Rabobank Bronnenarchief

blad 'Maandelijkse Mededelingen' (CCB) | 1956 | | pagina 30