Uit de organisatie Heropening van het gemoderniseerde Boerenleenbankgebouw te s-Hertogenbosch De Voorzitter van de Boeren leenbank te 's-Hertogenbosch, de Heer J. de Groot, heette de talrijke aanwezigen hartelijk welkom en gaf vervolgens een overzicht over de groei van de Boerenleenbank te 's-Hertogen bosch speciaal in de laatste jaren. In het bijzonder richtte hij zich tot de Heer L. v. Crom- voirt, die nog steeds de belangen van de bank op uitstekende wij ze wist te behartigen, nadat hij 40 jaar geleden met wijlen de Heer de Bekker, Burgemeester van Empel, de Boerenleenbank had opgericht. Voor het vele vaak moeilijke werk, dat door de Heer van Cromvoirt in deze 40 jaren als ijverig bestuurder was verricht, bracht de voorzitter hem de dank over van de mede beheerders en leden. Uitvoerig ging de Voorzitter nog in op het vele, dat wijlen Burgemeester de Bekker voor de Boerenleen bank heeft gedaan, waarbij hij mededeelde, dat het Bestuur heeft gemeend de nagedachtenis van wijlen de Heer de Bekker niet beter te kunnen eren dan door zijn geschilderd portret te laten vervaardigen en daaraan een ereplaats te geven in de be stuurskamer van de Boerenleen bank. Tenslotte complimenteer de hij de architect en de aanne mers voor de wijze, waarop het werk is ontworpen en uitge voerd. Mr. F. J. F. Claessens, Direc teur van de Centrale Bank, sprak over de sociale betekenis van het boerenleenbankwerk en wees er op, dat dit werd zijn fundering vond in de Christelijke naasten liefde. Maar de wijze, waarop het werk wordt verricht, aldus Mr. Claessens, dient ook aange past te worden aan de eisen van de tijd en de vooruitgang van het bedrijf. Een der noodzake lijke hulpmiddelen is hierbij de huisvesting van de Bank. In dit opzicht verheugde spreker zich er over, dat de restauratie zo goed geslaagd was en dat de in tieme sfeer ondanks het zakelijk karakter van het gebouw behou den bleef. Na deze woorden ver klaarde Mr. Claessens het boe-

Rabobank Bronnenarchief

blad 'Maandelijkse Mededelingen' (CCB) | 1956 | | pagina 29