ook nu nog een taak voor de spaarbank van de boerenleen bank is weggelegd in de verster king van de grondslagen van de welvaart door het bevorderen van het bedrijfssparen, terwijl hierdoor tevens de economische spankracht van de gehele plaat selijke gemeenschap verhoogd wordt. Dit hebben de leiders van gro tere en kleinere industrie├źn be grepen, zodat zij het sparen in hun bedrijven vaak met premies beginnen aan te moedigen, ter wijl ook de staat het voornemen heeft om een premiespaarrege ling voor jeugdige personen in te voeren. Vele Boerenleenbanken tonen begrip voor deze ontwikkeling en streven er naar aan de tenuit voerlegging van deze initiatieven naar best vermogen mede te werken. Het is nu de tijd om het bedrijfssparen met kracht te be- 768 vorderen, daar een eventuele overheids - premie - spaarregeling des te beter zal slagen, naarmate ze door het particuliere initiatief 1 is voorbereid. 1 Voor de bedrijfsspaarders is het verder van belang te weten, dat de rentevergoeding bij de i spaarbank van de boerenleen bank gunstig is. In het belang van de plaatse lijke ontwikkeling van de stich ting Spaarbank van de boeren- i leenbank raden wij de beheer ders en kassiers ten zeerste aan in deze dilligent te zijn en, zo hun contacten met het bedrijfs leven er aanleiding toe geven, in overeenstemming met de inspec tiedienst van de Centrale Bank te trachten een bedrijfsspaarover- eenkomst tot stand te brengen waar dat mogelijk is, met inscha keling uiteraard van de boeren leenbank.

Rabobank Bronnenarchief

blad 'Maandelijkse Mededelingen' (CCB) | 1956 | | pagina 28