7 66 Zowel bij schriftelijke als bij telefonische aanvragen om toe zending van reisdeviezen dient aan de Centrale Bank opgave te worden gedaan van: naam en adres van de aanvrager en het nummer van zijn paspoort of be wijs van Nederlanderschap. Het paspoort of bewijs van Neder landerschap behoeft niet te wor den opgezonden, wanneer het gaat om reisdeviezen voor een tijdelijk verblijf in het buiten land. Betreft de aanvrage echter emigratie-deviezen, dan dient de pas van de emigrant te worden opgezonden tegelijk met de be treffende deviezenvergunning. Toezending van de gevraagde deviezen geschiedt steeds op de dag, waarop de aanvrage (schrif telijk of telefonisch) bij de Cen trale Bank binnenkomt; steeds wordt daarbij een copie-nota voor de aanvrager ingesloten, zodat de kassier terstond met de aanvrager kan afrekenen, ook al heeft hij het dag-afschrift nog niet ontvangen, waarop de be treffende debetpost voorkomt. Is het verder noodzakelijk of gewenst de reisdeviezen gedeel telijk in reischeques te verstrek ken, dan worden bij de toezen ding steeds de nodige instructies kort en duidelijk geformu leerd ingesloten. En wat de koersen aangaat: iedeye Vrijdag zenden wij aan al onze boeren leenbanken een opgave van de aan- en verkoopkoersen van het in onze kringen meest voorko mende buitenlandse bankpapier. Al met al is het voor geen enkele plaatselijke boerenleen bank nog bezwaarlijk, om haar leden ook op dit gebied naar wens te bedienen. En mochten zich nog gevallen voordoen waarmede de kassier niet direct raad weet, dat hij dan contact opneme met de Centrale Bank: deze is steeds gaarne bereid om raad te geven en hulp te bieden waar dit nodig mocht zijn. 4-

Rabobank Bronnenarchief

blad 'Maandelijkse Mededelingen' (CCB) | 1956 | | pagina 26