Reisseizoen Reisdeviezen 7^5 Dit jaar kreeg de deviezenaf- deling van de Centrale Bank reeds tegen 26 april volop gele genheid zich in te spelen op het jaarlijks terugkerende reissei zoen. Op die dag vertrok name lijk de KNBTB-bedevaart naar Lourdes en vooral in de week, die aan dit vertrek voorafging, regende het bij de Centrale Bank aanvragen om toezending van Franse francs voor de pelgrims. Nu heeft De Nederlandsche Bank al reeds geruime tijd geen wijzigingen van betekenis meer aangebracht in haar vergun ningenstelsel voor het buiten lands reisverkeer en de Heren Kassiers zouden in voorkomende gevallen kunnen teruggrijpen naar de laatste circulaire, die zij over dit onderwerp van de Cen trale Bank hebben ontvangen. Toch bleek in de dagen voor de aanvang van deze Lourdes-reis, dat het wel nuttig zou zijn, in de Maandelijkse Mededelingen nog eens te herhalen, wat iedere kassier over het onderwerp „reisdeviezen" dient te weten, zeker nu het drukke reisseizoen weer in zicht komt. De voorschriften voor de ver koop van reisdeviezen zijn bo vendien mèt de gunstige ont wikkeling van Nederlands de- viezenpositie zó ruim en een voudig geworden, dat men deze hele materie in de volgende paar woorden kan samenvatten: heeft men een paspoort of bewijs van Nederlanderschap, dan kan men per reis voor 1000,devie zen krijgen voor een maximum- dagverbruik van 75,Laten we het nu nog even iets uitvoe riger uiteenzetten. Voor iedere reis naar het bui tenland kan men per persoon deviezen aankopen voor een be drag van ten hoogste 1000, daarvan mag men per persoon per verblijfsdag in het buiten land ten hoogste 75,ver bruiken. Wordt de reis gemaakt per auto, dan kan men ter be strijding van autokosten per reis nog 400,deviezen extra aankopen en daarvan 30, per dag verbruiken (het dag maximum wordt dan derhalve 105,—). Om voor deze deviezen in aanmerking te komen, moet de reiziger in het bezit zijn van een paspoort of bewijs van Neder landerschap; worden Ameri kaanse of Canadese dollars aan gevraagd, dan dient het paspoort van de aanvrager voorzien te zijn van een geldig visum voor een tijdelijk verblijf in de Ver enigde Staten of Canada.

Rabobank Bronnenarchief

blad 'Maandelijkse Mededelingen' (CCB) | 1956 | | pagina 25