762 delen en converteerbare obliga ties, de nieuwe staatslening van 400 millioen. Het prospectus van deze nieu we staatslening (3 J4% a 99 bij een 30-jarige looptijd en onmid dellijk ingaande, gelijkmatige af lossing) wettigde de verwach ting, dat deze lening zou slagen, ook zonder dat het bankwezen het inschrijven op de nieuwe le ning zou gaan aanmoedigen. Dat deze stimulering van de inschrij vingen achterwege bleef, ook al lagen de leningsvoorwaarden zo als voor het welslagen van een emissie nu eenmaal noodzake lijk is iets boven het ter beurze geldende renteniveau, zou men mogen verklaren uit de moeilijk heden, die men voorziet tegen 1 mei, de datum waarop de stor ting voor de nieuwe lening zal moeten plaatsvinden. Bij de reeds heersende geldschaarste zal dat inderdaad een zeer moei lijke datum worden. 33/4% Nederland 1947 334% Nederland 1955. II 3%% België 1955 3%% Nederland 1953 3 34% Nederland 1951 3% Grootboek 1946 3% Nederland 196264 3% Investeringscert. In de middaguren van de in schrijvingsdag had men nog de indruk, dat de lening royaal vol- tekend zou worden. Nieuwe koersdalingen op de obligatie- markt moeten er echter oorzaak van zijn geweest, dat deze ver wachtingen uiteindelijk niet zijn bewaarheid. Het resultaat werd, dat alle inschrijvingen volledig werden gehonoreerd en dat daarmede het bedrag van 280 millioen werd gehaald, terwijl van het publiek 300 millioen was gevraagd. Wéér geen suc ces dus voor de Minister van Financiën. De stijging van de algemene rentevoet, die reeds in 1955 in zette, begint nu sneller te verlo pen. De maand maart gaf op de obligatiemarkt reeds regelmatig koersdalingen van betekenis te zien en dit heeft zich ook in april doorgezet. Een vergelijking van de koersen per 16 maart met die van 13 april geeft het volgende beeld: 98V4 (3,57%) 98% (3,45%) ioo72 (3,75%) 96V16 (3.38%) 99V4 (3,13%) 9813/16 (3,2I0/o) 98% (3,59%) 97V2 (3,5 1%) iooVg (3,78%) ioi72 (3,67%) iooV8 (3,52%) 955/i6 (3.49%) 98V2 (3,23%) 9871ö(3,3i%) I023/8 (3,60%) ï°09/ie (3.47%)

Rabobank Bronnenarchief

blad 'Maandelijkse Mededelingen' (CCB) | 1956 | | pagina 22