760 drijven op de minder vruchtbare gronden en hij drong aan op een verhoging van de toeslag voor deze gebieden met 0,8 cent, zo dat de garantieprijs zou worden 24,9 cent (algemene garantie prijs van 22,4 cent toegezeg de toeslag van 1,7 cent ver hoging hiervan met 0,8 cent), d.i. de gemiddelde kostprijs van melk in de zandgebieden. Minister Mansholt antwoord de hierop, dat de Regering wel bereid was een verdere differen tiatie in de garantieprijs te over wegen, door de garantieprijs voor de zandgebieden te verho gen met gelijktijdige verlaging van de garantie voor de weide gebieden. De Regering was ech ter niet bereid de totale garantie te verhogen. De Heer Mertens heeft daarna via de indiening van een motie, mede onderte kend door afgevaardigden van enkele andere fracties (A.R., C.H. en V.V.D.), de Kamer ge vraagd een uitspraak te doen. In deze motie wordt de Rege ring uitgenodigd de garantieprijs te herzien in de geest van het voorstel van het Landbouw schap. De motie maakt een goe de kans een meerderheid te ver werven. PO

Rabobank Bronnenarchief

blad 'Maandelijkse Mededelingen' (CCB) | 1956 | | pagina 20