759 terrein, maar zij zijn van geheel andere aard. Begin Januari had President Eisenhower aan het Congres voorstellen gedaan met het oog op een verhoging van de boeren-inkomens en een ver mindering van de overschotten; deze hebben nu een totale waar de van 34 milliard bereikt. Deze voorstellen hielden onder meer in lagere minimum-prijzen (steunprijzen) voor producten als tarwe en katoen, waarvan de surplussen reeds omvangrijk wa ren, en premies voor boeren, die hun bouwlandareaal zouden in krimpen. Na uiterst felle discus sies had het Congres een Land- bouwwet aangenomen, waarin verschillende voorstellen van de Regering waren opgenomen (soms wel enigszins gewijzigd), maar waarin ook beduidend ho gere steunprijzen voor verschil lende belangrijke producten werden vastgelegd. De President kwam daardoor in een bijzonder moeilijke posi tie. Het niet goedkeuren van de ze wet zou betekenen dat ook het goede van de wet geen door gang kon vinden en ook dat de Democraten een dergelijk veto als een machtig wapen in de ver kiezingstijd zouden hanteren. Desondanks heeft Eisenhower zijn veto over de landbouwwet uitgesproken, omdat hij en zijn Minister van Landbouw fel gekant zijn tegen steunprij zen op een (te) hoog niveau en vrezen dat deze tot een toename van de overschotten zullen lei den. Van bepaalde zijde ver klaart men, dat dit veto de Re publikeinen en de President wel eens de overwinning zal kunnen kosten bij de verkiezingen, wel ke in November a.s. zullen plaatsvinden. Critiek op landbouwbeleid in Nederland. In de laatste maanden is door landbouwkringen ernstige cri tiek uitgeoefend op de prijspoli tiek van de Regering in de agra rische sector, met name op de vastgestelde garantieprijs voor melk. Grote delen van de land bouw worden geconfronteerd met een stijging van de kosten (voor bedrijf en gezin), terwijl de prijzen voor hun producten niet omhoog gaan, soms zelfs la ger worden. In de gunstige con junctuur en de stijging van de welvaart kunnen deze boeren dus geenszins delen. Men ver wijt de Regering dat zij in deze tijd t.o.v. de landbouw zo'n schriel beleid voert. Met betrekking tot de melk prijs-garantie stelde de Heer Mertens in de Eerste Kamer, dat dit gaat lijken op een drama (op gevoerd) in veel bedrijven, maar dat het ook het geen veel er ger is een drama voor vele (boeren) bedrijven wordt. Hier bij dacht hij speciaal aan de be-

Rabobank Bronnenarchief

blad 'Maandelijkse Mededelingen' (CCB) | 1956 | | pagina 19