75» Mansholt reeds verklaard dat „hij zich met het denkbeeld om voor consumptie-aardappelen een garantiebeleid te voeren, dat grotere zekerheid schept dan thans, in principe kan vereni- gen De moeilijkheid is echter, dat het niet zo gemakkelijk is een regeling te treffen, welke ener zijds de boeren bevredigt, d.w.z. een redelijke bodem in de markt betekent, en anderzijds de pro ductie niet te sterk aanmoedigt en niet he«- gevaar van grote overschotten inhoudt. Het uit stippelen van een goed beleid wordt ten zeerste bemoeilijkt door de omstandigheid, dat niet alleen het areaal aardappelen vrij gemakkelijk kan worden uitge breid en ingekrompen, maar ook de opbrengsten per ha. in het ene jaar veel hoger kunnen uitvallen dan in het andere jaar. Op deze moeilijkheid is b.v. een steun prijsprogramma voor aardappe len in de Verenigde Staten een jaar of tien geheel gestrand. Het Productschap voor Aardappelen, het Landbouwschap en het Mi nisterie van Landbouw beraden zich momenteel over de uitvoer baarheid van een regeling, waar bij voor aardappelen een mini mum-prijs zou worden gegaran deerd op 75% van de gemiddel de kostprijs, op 4,50 per 100 kg. Engeland zal niet blij zijn met het stopzetten van de export door Nederland. Afgezien van vroege aardappelen, voert Enge land in jaren van normale oog sten weinig aardappelen in. Maar dit jaar is de oogst veel kleiner dan in voorbije jaren en zonder een ruime import zou de binnenlandse voorziening niet gewaarborgd zijn. In de afgelo pen maanden heeft dit land reeds vele tienduizenden tonnen geim- porteerd. Maar desondanks zijn de prijzen in Engeland alsmaar opgelopen en de huisvrouw moest reeds 45 cent of meer per kg. aardappelen in de winkel be talen. Engeland kocht vooral in Ne derland. Frankrijk was tengevol ge van de vorst als leverancier uitgevallen en België levert slechts kleine hoeveelheden, daal de Belgische Regering een ruime uitvoer niet toelaat (gedurende enige weken had zij de uitvoer zelfs geheel verboden), en wel met het ook op de prijzen in het binnenland. Met zorg ziet de Engelse Regering de komende weken tegemoet, daar zij een te kort aan aardappelen vreest, tot dat de nieuwe oogst, die dit jaar waarschijnlijk vrij laat aanvangt, uitkomst brengt. Eisenhower spreekt veto over landbouwwet uit. De Regering van de Verenig de Staten heeft momenteel ook ernstige zorgen op agrarisch

Rabobank Bronnenarchief

blad 'Maandelijkse Mededelingen' (CCB) | 1956 | | pagina 18