(mdfhnw-ecoHMMch nimw) Aardappelbeleid. De aardappelen leveren nogal eens moeilijkheden op, omdat de prijzen van dit product soms diep inzakken en soms hoog op lopen. In het eerste geval zijn de telers ontevreden en dringen zij bij de Regering aan op het tref fen van maatregelen ter onder steuning van de markt. In het andere geval klagen de verbrui kers en wordt op de Regering aandrang uitgeoefend teneinde deze ertoe te brengen een ver dere prijsstijging tegen te gaan. Klassieke voorbeelden van deze twee situaties vinden we in een vergelijking van de toestand in het vorig voorjaar en die van dit voorjaar. De Minister van Landbouw heeft enige weken geaarzeld en de ontwikkeling aangezien, voordat hij een exportverbod voor aardappelen (met uitzon dering van pootaardappelen) af kondigde. Na 10 april mochten geen uitvoermachtigingen meer worden afgegeven en na 21 april mocht geen uitvoer meer plaats vinden. De Minister trof deze maatregel, omdat de groothan del- en winkelprijzen van aard appelen snel opliepen en hij het gevaar van een aardappel- schaarste niet denkbeeldig acht te, wanneer de uitvoer vrij zou blijven. De aarzeling van de Minister houdt ongetwijfeld verband met het feit, dat toen een jaar gele den de prijzen van aardappelen bijzonder laag waren de Rege ring een afwachtende houding heeft aangenomen en de telers met de moeilijkheden liet zitten. Dat de boeren hierover zeer on tevreden waren is goed te be grijpen. Zij zouden het geens zins redelijk achten, wanneer de Regering wel spoedig zou ingrij pen wanneer zich afzetmogelijk heden tegen gunstige prijzen voordeden. Toch kan men nu constateren, dat de boeren be trekkelijk rustig zijn en zich niet fel tegen de afgekondigde uit- voerstop keren. In de landbouw- kringen heeft men er begrip voor, dat een verdere prijsstij ging van aardappelen wordt af geremd. Sinds jaar en dag streeft de landbouw naar een stabilisa tie van de productie en prijzen van aardappelen. Men hoopt nu, dat Regering èn publieke opinie het grote nationale belang van een dergelijke stabilisatie-poli tiek beter zullen inzien dan tot nu toe het geval was. In zijn Me morie van Antwoord op de be groting van Landbouw voor de Eerste Kamer had Minister

Rabobank Bronnenarchief

blad 'Maandelijkse Mededelingen' (CCB) | 1956 | | pagina 17