755 de landbouw eventueel op grote schaal wordt geïnvesteerd, ren dabel kan worden gemaakt. In dit verband kan worden gewe zen op de dreiging van een ach terstand wat betreft het aandeel van de landbouw in de algemene welvaartsontwikkeling. Ook is er de moeilijkheid van de door berekening van de stijgende lo nen in de opbrengstprijzen der producten. En toch menen wij, dat er alle aanleiding bestaat om vertrouwen te stellen in de ac tieve landbouwpolitiek, welke door parate landbouworganisa ties wordt bevorderd, in verband waarmede de hechte organisatie van de land- en tuinbouw in ons land een waarborg op zich zel ve is. Ook menen wij in dit verband het vertrouwen te mogen uit spreken, dat door een zinvolle fiscale politiek een snelle af schrijving van de eventueel met aangaan van schuld gefinancier de investeringen wordt mogelijk gemaakt. De noodzaak hiervan spreekt vooral nu men de eisen, die gesteld worden aan het so ciaal-economisch verantwoord bedrijf, dat ten grondslag ligt aan de van overheidswege ge voerde landbouwpolitiek, steeds hoger stelt. In samenhang hiermede hech ten wij aan de inschakeling van het Borgstellingsfonds voor de landbouw een grote betekenis. Immers, indien op grote schaal achterstanden zouden ontstaan op de door het Borgstellings fonds gegarandeerde voorschot ten, zou zulks o.i. betekenen, dat er iets hapert aan de land- bouwprijzenpolitiek. Wij achten het daarom van groot belang, dat de overheid door tussenkomst van het Borgstellingsfonds indi rect zelf betrokken is bij de uit komsten van het landbouwbe drijf, voorzoveel betreft de dik wijls moeilijk liggende financie- ringsgevallen, die met behulp van het Borgstellingsfonds wor den gefinancierd. Nieuwe ruimte in het Borgstel lingsfonds. Deze overwegingen klemmen temeer, nu tussen de besturen van het Borstellingsfonds en van de beide Centrale Banken in be ginsel is overeengekomen, dat met de werkzaamheid van het Borgstellingsfonds zal worden voortgegaan, ook nu het totale garantiebedrag is opgelopen tot het bedrag, waarmede het fonds is uitgerust. Voorshands is aan genomen, dat het garantiebedrag kan worden opgevoerd tot het dubbele van het fondsbedrag, d.i. derhalve tot 50 millioen. Indien meer dan 50% van de ga ranties verloren zou zijn, zou derhalve het Borgstellingsfonds niet meer integraal aan zijn ver-

Rabobank Bronnenarchief

blad 'Maandelijkse Mededelingen' (CCB) | 1956 | | pagina 15