753 taak hebben mede te werken aan een der doelstellingen van de boerenleenbank, uitgedrukt in artikel 2 van de Statuten: „De Bank stelt zich ten doel de stoffelijke en zedelijke toe stand van haar leden te verbete ren en wel in het bijzonder door de behartiging van de bedrijfs belangen van die leden, welke het landbouwbedrijf uitoefe nen". Het stoffelijk belang van de leden is gediend als deze, indien zij daaraan behoefte hebben, zich door de boerenleenbank aan fi nancieringsmiddelen laten hel pen. De beheerders behoren de materiële belangen van hun le den te dienen voor zover dit via de boerenleenbank mogelijk is. In deze tijd van geldruimte proberen talloze particulieren en ook instellingen, die voorheen geen interesse hadden om beleg gingen in de landbouw te vin den, hun overtollige middelen in de agrarische sector te plaat sen. Dit geschiedt veelal door agenten, die, wel eens door on volledige of onjuiste voorlich ting, de aspirant-voorschotne mers weten te overtuigen van de z.g. voordelen, die de door hen vertegenwoordigde geldschie ters weten te bieden. Ook de bona-fide agent kan door het opsommen van de zo „gemak kelijke" en „voordelige" voor waarden, waaronder gelden ter beschikking kunnen worden ge steld, een adspirant-voorschot- nemer tot voorschotnemer ma ken. Dat dit in de agrarische sec tor zo gemakkelijk geschiedt, is somtijds te wijten aan de ge brekkige kennis, die boer en tuinder in het algemeen hebben van de mogelijkheden en voor waarden, welke de boerenleen bank inzake de verstrekking van voorschotten en credieten biedt. Zo men al op de hoogte is van deze mogelijkheden en voor waarden, dan ontbreekt nog veelal het inzicht om deze te kunnen vergelijken met de door anderen voorgestelde condities. Hier ligt nu een probleem. Veel boeren en tuinders zoeken finan ciële hulp buiten de landbouw- credietorganisaties, niet uit een tegenzin tegen de boerenleen bank, doch uit onwetendheid en wanbegrip. De oplossing van dit probleem ligt in de voorlichting. Aan boe ren en tuinders moet duidelijk gemaakt worden, dat de boeren leenbanken hun banken zijn en dat deze gespecialiseerde banken het beste in staat zijn mede te helpen aan de oplossing van fi nanciële moeilijkheden. Mede dank zij de coöperatieve organi satievorm bestaat de mogelijk-

Rabobank Bronnenarchief

blad 'Maandelijkse Mededelingen' (CCB) | 1956 | | pagina 13