opgenomen crediet 12,5%, ter wijl bij financiering middels een boerenleenbankvoorschot 3 of ten hoogste 4% zou zijn be taald. Wij kunnen het ook zo uitdrukken, dat de koper op af betaling in het gestelde geval on geveer 3 50,meer aan finan cieringskosten betaalt, indien hij aan het afbetalingscrediet de voorkeur geeft boven het boe renleenbank-voorschot. En dan hebben wij een afbetalingsfinan ciering als voorbeeld gekozen, dat betrekkelijk gunstig ligt. In de praktijk komen wel gevallen voor, waarin de financierings kosten nog heel wat hoger uit komen. En ook hebben wij bij de uitwerking van het gekozen voorbeeld buiten beschouwing gelaten de bijkomende voordelen van het boerenleenbankvoor schot. Laten wij beginnen met voorop te stellen, dat bij een contante betaling van 3.000, ineens, d.i. bijna de helft van de totale koopprijs, het restant ad 3-95*5,wellicht zonder ver dere zekerheid als borgtocht of anderszins als voorschot had kunnen worden opgenomen te gen zekerheidsoverdracht van de tractor. Ook had de aflossing nog wel wat minder bij de boe renleenbank kunnen worden ge regeld. En tenslotte kan bij de boerenleenbank ook altijd meer of vervroegd worden afgelost, zonder dat hierop een boete of een andere extra betaling is ge steld. Dat zal men eventueel ook wel kunnen bij de financierings maatschappij, maar dan heeft men de rente al betaald over de gehele looptijd van het crediet en die zal wel niet meer worden terugvergoed. Bij vervroegde aflossing aan de financierings maatschappij wordt derhalve rente betaald, zonder dat crediet is genoten. Zoiets komt bij de boerenleenbank niet voor. Daar wordt alleen rente betaald, voor zover en voorzolang crediet wordt genoten. Ook kan de financiering in het geschetste geval nog worden vergemakkelijkt door de inscha keling van het Borgstellings fonds. De praktijk doet gevallen zien, waarin de aanschaf van een tractor wordt gefinancierd voor het volle bedrag van de koop prijs met een boerenleenbank voorschot voor de helft gedekt door een garantie van het Borg stellingsfonds en voor de andere helft middels zekerheidsover dracht van de tractor. Voldoende voorlichting!' Als de zaken zo staan, vraagt men zich af, wat kan er dan nog ontbreken, indien de bij de boe renleenbanken beschikbare fi nancieringsmiddelen voorshands voldoende zijn en de voorwaar den, waarop de boerenleenban ken credieten en voorschotten 75i

Rabobank Bronnenarchief

blad 'Maandelijkse Mededelingen' (CCB) | 1956 | | pagina 11