75° Boerenleenbankvoorschot of af- betalingscrediet. Naar onze ervaring uitwijst begint ook ten plattelande de praktijk wortel te schieten van de financiering van aanschaffin gen, in 't bijzonder van werktui gen, met behulp van het afbeta- lingscrediet van financierings- of disconteringsmaatschappijen, dat door de particuliere handela ren wordt aangeboden. Het zou wel heel erg jammer zijn, indien onze mensen zich op deze zeer dure wijze zouden laten finan cieren, terwijl zij het gemakke lijke en goedkope boerenleen bankvoorschot bij de hand heb ben. Om aan te duiden, dat het af- betalingscrediet heel wat duur der uitkomt, laten wij hieronder volgen een aan de praktijk ont leend financieringsschema van een financieringsmaatschappij. Daarnaast stellen wij de finan ciering met een boerenleenbank voorschot. Het schema van de financieringsmaatschappij aankoopprijs diesel-tractor 19546.956, financieringskosten: 12% van 4.843, minus 150,563,16 assurantiekosten gedurende 2 jaren 300, zegel-, informatie-incassokosten23,84 totaalprijs7.843,— voldaan bij ondertekening3.000, welk bedrag derhalve moet wor den afgelost in 24 termijnen, waarvan een van 220,en 23 termijnen van 201, Berekenen wij eerst de feite lijke financieringsrente, die per jaar volgens dit schema wordt betaald. De financieringskosten waren totaal 563,16 23,84 587,—. Per jaar is dit 293,50 bij een aflossing in 2 jaren, zoals hier het geval is. Verminderd met as surantiekosten beloopt het cre- dietbedrag 4.843, 4-843»— 300,—) 4.543,—; dit wordt afgelost in twee jaar met gelijke maandelijkse termijnen, zodat gemiddeld per jaar het opgeno men credietbedrag 2.271,50 beloopt. De rente of credietprijs be loopt derhalve op jaarbasis: 293 X 1% rond 12,5%. M.a.w. bij financiering door een financieringsmaatschappij beloopt de rente voor het in feite 22,71

Rabobank Bronnenarchief

blad 'Maandelijkse Mededelingen' (CCB) | 1956 | | pagina 10