HET BOEKJAAR 1955 We gaven reeds eerder te ken nen, dat we niet ontevreden mo gen zijn over de resultaten van het boekjaar 1955. Nu de jaar stukken bij de Centrale Bank zijn gereed gekomen, wordt deze aanvankelijke verwachting be vestigd. Dit betreft zowel de re sultaten bij de boerenleenbanken als bij de Centrale Bank. De aan de boerenleenbanken toevertrouwde spaargelden ste gen met inbegrip van bijgeschre ven rente van 677,2 tot 700 millioen. De creditsaldi in lopen de rekening stegen van 104,4 tot 126 millioen. De aan de boerenleenbanken toevertrouw de gelden namen derhalve toe met 125 (vorig jaar 75) mil lioen. De debetstanden op de door aangesloten boerenleenbanken verleende credieten en voor schotten stonden op het einde van het verslagjaar teboek voor 281 millioen, tegenover 238 millioen, hetgeen een stijging be tekent met 43 millioen. Het behoeft weinig betoog, dat de stijging van aan de boe renleenbanken toevertrouwde gelden enerzijds en van de uit staande voorschotten en credie ten anderzijds een verbetering van de rentewinst bij de boeren leenbanken heeft opgeleverd. En nu de gang van zaken bij de Centrale Bank. Uit de vooraf medegedeelde cijfers valt reeds af te leiden, dat ook de tegoeden van de boeren leenbanken bij de Centrale Bank niet onaanzienlijk zijn gestegen. De stijging van de toever trouwde gelden werd voor 39% uitgezet in eigen kring. Met het restant stegen de tegoeden van de boerenleenbanken bij de Cen trale Bank en wel als volgt: Tegoeden van de aangesloten boerenleenbanken bij de Centrale Bank. Deposito-rekening Deposito-brieven Spaarreserve-rekening Rekening-courant 1954 11.568 2.072 274 517.698 1955 n. 679 2-539 463 593.602 531.612 608.283

Rabobank Bronnenarchief

blad 'Maandelijkse Mededelingen' (CCB) | 1956 | | pagina 3