uit de orga EEH De Boerenleenbank te Kessel opende een nieuw kantoorgebouw In de ochtend van de 12de ja nuari kwamen beheerders, kas sier en leden van de Boerenleen bank te Kessel tezamen in de parochiekerk voor het bijwonen van een plechtige H. Mis, op gedragen door de geestelijke ad viseur, Pastoor Brentjes, ter ge legenheid van de opening van het nieuwe kantoorgebouw. Na de middag vond de offi ciële opening onder grote be langstelling plaats. De Voorzit ter, de Heer M. Heidens opende de bijeenkomst met een wel komstwoord tot zijn medebe heerders, de geestelijke en we reldlijke autoriteiten uit de Ge meente Kessel, de vertegenwoor digers van de standsorganisaties en economische instellingen en zeer in het bijzonder tot Mr. F. J. F. Claessens, Directeur van de Centrale Bank te Eindhoven. Mr. Claessens schetste in zijn openingswoord de snelle groei van de Boerenleenbank te Kes sel en toonde duidelijk aan, dat een beter en doelmatiger inge richt kantoor voor de Boeren leenbank absoluut geen luxe meer was. Hij wenste beheer ders, leden en kassier van harte geluk met dit fraaie gebouw en wenste de Boerenleenbank van Kessel een bloeiende toekomst toe, waarna hij het gebouw voor geopend verklaarde. De waarnemend Burgemees ter, de Heer J. Timmermans, wenste de boerenleenbank van harte geluk namens het gemeen tebestuur en wenste haar toe, dat zij haar opbouwende taak in versterkte mate zou kunnen ver richten ten bate van de gehele Kesselse gemeenschap. De Voorzitter dankte hierna allen hartelijk, die hadden mede- geholpen aan het tot stand ko men van dit mooie gebouw en sprak de hoop uit, dat de boe renleenbank nu beter dan vroe ger in staat zou blijken te zijn, om aan iedereen diè diensten op financieel gebied te kunnen ver lenen, welke in het financiëel verkeer noodzakelijk zijn.

Rabobank Bronnenarchief

T01 | 1956 | | pagina 34