(T deze het beste zijn in die plaat sen, waar men deze aanbieding doet aan elke jonggeborene in het werkgebied. De ouders, die hierdoor voor het eerst kennis maken met de Spaarbank van de Boerenleenbank, gaan er dan meestal toe over om regelmatig te sparen, ofwel voor hun kinde ren, ofwel voor zich zelf. Maar wat onzes inziens meer waarde heeft is, dat de boerenleenbank op deze manier een grote „good will" verwerft in de kennissen kring van de betrokken familie. Een „goodwill", welke veel gro ter is dan die, welke door winst uitkeringen verkregen kan wor den. De zorgen, die vele bestuurs leden zich aanvankelijk maakten over het te spoedig weder op vragen van de rijksdaalders, blij ken in de praktijk ongegrond te zijn, daar het slechts heel zelden voorkomt, dat deze schenkingen de eerste jaren opgevraagd wor den. Telkens komt het voor, dat een vader, die op deze manier kennis maakt met de Spaarbank van de Boerenleenbank, voor heel zijn kroost boekjes neemt en daar ook regelmatig op bij- spaart. Hoewel het verstrekken van certificaten met gratis eerste in leg een uitstekend propaganda middel is, willen wij hier opmer ken, dat het niet het enige mag zijn. Het dient weliswaar te pas sen in het geheel van de propa ganda, maar men dient te be denken, dat men er slechts een klein gedeelte van de bewoners van het werkgebied mee bereikt, namelijk slechts 8% van de huis gezinnen (op basis van het ge middeld aantal geboorten per gemiddeld huishouden). Uit het bovenstaande zal TJ duidelijk zijn geworden, dat de Boerenleenbank op dit gebied zeer zeker ook kan, hetgeen an dere spaarinstellingen kunnen, maar dat enkele boerenleenban ken van dit propagandamiddel nog geen gebruik maken. Wij raden haar aan, dit voor haar werkgebied eens in overweging te nemen, daar het zeker zal bij dragen tot groei en bloei van de eigen boerenleenbank. Slechts wie tijdig zaait, zal later kunnen oogsten. 728

Rabobank Bronnenarchief

T01 | 1956 | | pagina 32