geldgever niet gerekend worden op normale aflossingen. Het ge volg hiervan zou zijn een terug houdendheid van geldgevers ten opzichte van de financiering van agrarische objecten. Bedrijfskapitaal Het bedrijfskapitaal dient zo groot te zijn, dat daaruit de gel den benodigd voor de aankoop van kunstmest en verdere jaar lijks terugkerende bedrijfsbeno- digdheden, alsmede voor de ar beidslonen en de kosten van le vensonderhoud van het bedrijfs- hoofd en zijn gezin, geput kun nen worden. Dit benodigd be drijfskapitaal is in de loop van het jaar niet steeds even groot. Het ondervindt zeer sterk de in vloed van de seizoenen. In het voorjaar en de zomer, wanneer kunstmeststoffen en arbeidslo nen betaald moeten worden, is het hoogste bedrag benodigd, in het najaar nadat de oogst is bin nengebracht en ten gelde ge maakt, het laagste. Bij diverse onderzoekingen is gebleken, dat het verschil tussen de hoogste en de laagste behoef te aan bedrijfskapitaal kleiner naar gelang de veelzijdigheid van een bedrijf groter wordt. Een en ander zal ook uit een lo gische redenering blijken. Ter illustratie moge een voor beeld volgen van het beloop van de liquiditeitspositie voor het type bedrijf in de Noordelijke bouwstreek. Uitgedrukt in guldens per hectare: ontv maand- saldo 55 70 33 69 65 65 65 59 175 Januari februari maart 37 april mei 8 juni juli augustus september october november -december (Overgenomen uit: De financiële positie van landbouwbedrijven in Nederland, Uitgave: L.E.I.) 722 jaar 1952 Ultg. 91 32 71 19 128 120 5i 5i 24 102 121 129 150 60 42 125 124 90 4i 161 296 279 102

Rabobank Bronnenarchief

blad 'Maandelijkse Mededelingen' (CCB) | 1956 | | pagina 26