\McumckMse msm 1 liui w No. 428 MAART 1956 0 0 COÖPERATIEVE CENTRALE BOERENLEENBANK EINDHOVEN De jaarresultaten van boeren leenbanken en van de Centrale Bank worden in dit nummer, mede ter voorbereiding van de in april te houden cursusbijeen komsten, behandeld. Het landbouw-economisch nieuws staat stil bij de loonpoli tiek, de tarwe- en suikerprijzen voor de oogst 1956, de interna tionale tarwe- en suikerovereen komsten en de Amerikaanse uit- voerpolitiek. De gewijzigde situatie op de geldmarkt wordt in het vizier genomen; op de kapitaalmarkt is er wat betreft de rente voor overheidsobligaties, niet veel nieuws. De in voorgaande nummers opgenomen artikelen over de ruilverkaveling hebben enige vragen doen rijzen, die in een nieuw artikel over ruilverkave ling hun beantwoording vinden. De boerenleenbankpraktijk zal worden gediend, indien door be heerders en kassiers wordt ken nis genomen van en bestudeerd de behandeling van de vraag: voorschot of crediet in lopende rekening? Er volgt nog een kor te aanduiding van wat men be hoort te weten over schenkingen door en aan emigranten en an dere niet-ingezetenen. De propaganda-afdeling stelt de vraag: waarom kan de boe renleenbank dat nieten

Rabobank Bronnenarchief

blad 'Maandelijkse Mededelingen' (CCB) | 1956 | | pagina 1