yMaandeMse No. 426 JANUARI 1956 •OOB» COÖPERATIEVE CENTRALE BOERENLEENBANK EINDHOVEN Het eerste nummer van het nieuwe jaar beginnen we met „Nieuws van het Inspectiefront". Daarin wordt aangekondigd de toepassing van een verdere de centralisatie van de werkzaam heden van de Inspectiedienst. In een beschouwing over de land bouw en de algemene welvaarts ontwikkeling zijn de belangrijk ste cijfers opgenomen, die be trekking hebben op de ontwik keling van het sparen bij de ver schillende spaarinstellingen in 1955- Het Landbouw-economisch nieuws staat in het teken van de deining over de beslissing van de Regering inzake de garantie prijs voor de melk voor het jaar 1955/56. Ook in andere landen heerst er ongerustheid in land- bouwkringen over het aandeel van de landbouw in het natio naal inkomen. De ontwikkeling van de geld- en kapitaalmarkt wordt zoals gebruikelijk op de voet gevolgd. Onder het hoofd „Recht en Wet" wordt besproken de grote rede, die Prof. Dr G. Minder- houd voor het Instituut voor Landbouwcoöperatie te Gro ningen gehouden heeft over „Onze landbouwcoöperaties nu en straks". De bespreking ge tuigt in het algemeen van grote waardering maar op een enkel punt mocht een critisch nootje niet ontbreken. Uiteraard „salva reverentia". Ook in de Eerste Kamer hebben enkele leden hun

Rabobank Bronnenarchief

blad 'Maandelijkse Mededelingen' (CCB) | 1956 | | pagina 1