xMcumdeGjhe COÖPERATIEVE CENTRALE BOERENLEENBANK EINDHOVEN No. 425 DECEMBER 1955 Met een „Zalig Nieuwjaar" vangt dit numer aan. Daarna volgt een beschouwing over 10 jaar landbouwcrediet in de Noord Oost Polder naar aan leiding van het tienjarig bestaan van de boerenleenbank Emmel- oord. Het Landbouw-Economisch nieuws gaat in op de behande ling van de Begroting van Land bouw in de Tweede Kamer. De ■ontwikkeling van de geld- en kapitaalmarkt tegen het einde van 1955 wordt vervolgens be sproken. Het slot volgt van een ver handeling over de ruilverkave ling, waarin ook enige practische wenken voor de boerenleenban ken met betrekking tot de ruil verkaveling zijn opgenomen. De belangrijkste punten, die door de inspectiedienst tijdens de najaarscursus aan de orde werden gesteld, worden nog eens, kort samengevat, behan deld. Bestudering daarvan wordt alle beheerders en kassiers ten zeerste aanbevolen. Er volgen wederom enige propagandistische wenken en verslagen van de opening van het gemoderniseerde boerenleen bankgebouw te Apeldoorn en de viering van het 50-jarig be staan van de boerenleenbank te Nuth. De kassier-redacteur ontpopt zich deze keer als een voorstan der van het systeem der „open loketten".

Rabobank Bronnenarchief

blad 'Maandelijkse Mededelingen' (CCB) | 1955 | | pagina 1