4Ó5 lasting 1942 van 10 tot 20 per cent werd verhoogd, zulks in verband met de afschaffing van de ondernemingsbelasting is gegrond op de in artikel 34 van het Besluit op de Vennoot schapsbelasting 1942 verleende bevoegdheid. De affiniteit met de spaarbanken, welke voor de hierbedoelde lichamen een re ductie van het tarief wenselijk deed oordelen, maakt thans in het kader van de algemene her ziening mede een onderwerp van onderzoek uit. De inmid dels op een aanmerkelijk lager niveau gebrachte rentecondities, waarop deze leden doelden, zijn gesteld t ;n behoeve van de spaarbank ifdelingen van de kredietins' ellingen. Zij betref fen evenalbij de gewone spaar banken sl< chts een beperkt deel van de b leggingen der spaar gelden. D ze rentevergoeding is niet bedo -ld voor het krediet- bedrijf, zodat het motief tot het verlenen van een bijzondere ta riefsfaciliteit hierdoor niet wordt aangetast." Ons kort voorlopig commen taar. Drie onderwerpen zijn aan de orde geweest. I. De belastingheffing ten las te van coöperaties in 't alge meen. II. Het bijzonder tarief der Vennootschapsbelasting voor coöperatieve credietverenigin- gen. III. Het z.g. bijzonder privi lege in de vorm van een rente dragende rekening bij 's Rijks Schatkist. Ad I. Het is opvallend, dat het vraagstuk van de belasting heffing ten laste van landbouw coöperaties wordt vastgeknoopt aan enige algemene desiderata, die resp. betrekking hebben op de vaststelling van de belastbare winst (aftrek van een primair dividend op aandelen) en het voorkomen van dubbele belas tingheffing op dividenden. In dien de regeling van de belast bare winst in de Inkomsten- en Vennootschapsbelasting een her ziening behoeft, hetgeen wij gaarne onderschrijven, dient naar onze mening dat vraagstuk op eigen merites te worden be oordeeld; de belastingheffing ten laste van landbouwcoöpera ties kan daarbij gevoegelijk bui ten beschouwing blijven. Ook voor een regeling, waar door wordt voorkomen, dat over de winst op aandelen twee maal belasting wordt betaald, eenmaal bij de N.V. in de Ven nootschapsbelasting en eenmaal in de Inkomstenbelasting voor wat betreft de uit de reeds be laste winst uitgekeerde dividen den, bestaan betere argumenten dan een jaloerse en slecht gemo tiveerde verwijzing naar de be-

Rabobank Bronnenarchief

blad 'Maandelijkse Mededelingen' (CCB) | 1955 | | pagina 9