537 Door zijn eenvoud en oprechtheid zal zijn nagedachtenis bij allen, die hem gekend hebben, in ere blijven. GERARDUS LEMMERS, t Op 6 Juli 1955 overleed op zeer hoge leeftijd na een kortstondige ziek te, voorzien van de Genademiddelen der H. Kerk, te Velp gem. Grave, de heer G. Lemmers. De overledene was vanaf de oprich ting der Boerenleenbank in 1912 tot zijn overlijden, Directeur. Vol toewij ding heeft hij de belangen der Boeren leenbank steeds gediend. Bij hoge uit zondering ontbrak hij op de vergade ring. Moge zijn ziel in vrede rusten. E. VAN DE GOOR. 1 Op 11 November j.1. is in het zie kenhuis te Eindhoven in de leeftijd van 80 jaren overleden de heer Eve- rardus van de Goor, mede-oprichter van de Boerenleenbank te Aalst en van 15 Juli 1923 tot 29 Juni 1952 Be stuurslid. Hij vervulde zijn functie met grote bekwaamheid en sloeg geen enkele ver gadering over. Wegens zijn hoge ou derdom heeft hij in 1952 bedankt als bestuurslid, doch hij bleef de Bank een warm hart toedragen. Moge God hem voor het vele ver dienstelijke werk reeds beloond heb ben. Hij ruste in vrede.

Rabobank Bronnenarchief

blad 'Maandelijkse Mededelingen' (CCB) | 1955 | | pagina 81