MEMORIEBOEK 536 PASTOOR LIEBREGTS. t Op 20 Februari 1.1. overleed na een langdurige ziekte, maar gesterkt door de genademiddelen der H. Kerk, in de ouderdom van 75 jaar, de Zeereer- waarde Heer Pastoor Liebregts. Gedurende geheel zijn pastoraat was Pastoor Liebregts adviseur van de Boe renleenbank te Vorstenbosch en vaak niet alleen geestelijk adviseur, maar ook raadgever op technisch terrein. Wij verliezen in hem een echte boe- renvriend, naar wiens adviezen graag werd geluisterd en meestal ook werd gehandeld. Al bereikte de Zeereer- waarde Heer Liebregts een vrij hoge ouderdom, toch is hij te vroeg van ons heengegaan. Zijn nagedachtenis zal bij ieder in hoge ere blijven. Hij ruste in vrede. C. van DUIVENVOORDE, t Op 24 Juni 1955 overleed te Heems kerk, gesterkt door de Genademiddelen der H. Kerk, de heer C. van Duiven voorde in de ouderdom van 77 jaar. Sedert 1922 was de overledene be stuurslid van de Bank en vanaf 1926 Directeur. Op de jaarvergadering van 27 Maart 1955 nam de overledene om gezond heidsredenen ontslag als bestuurslid. Met algemene stemmen werd hij toen tot erelid benoemd. Hij was iemand met een onkreuk baar eerlijk karakter en gezond-zakelijk inzicht in de problemen der bank, steeds op het juiste ogenblik het goe de woord sprekende. Behalve Directeur van de Boeren leenbank was wijlen de heer van Dui venvoorde vice-praeses van de St. Vin- centiusvereniging, bestuurslid van Bloembollencultuur en jarenlang voor zitter der plaatselijke afdeling van de K.V.P. Moge hij na een welbesteed leven rusten in vrede. C. SMOLDERS. t Op 28 Juni 1955 overleed in de ou derdom van 73 jaren de heer C. Smol- ders, President van de Raad van Toe zicht der Boerenleenbank te Wester hoven. Vanaf 1924 vervulde hij deze functie. Ondanks zijn drukke werkzaamhe den verzuimde hij heel zelden een ver gadering. Hij was zachtzinnig en steeds opgeruimd en zijn heengaan heeft dan ook in de samenleving een leemte ach tergelaten. Ook was de heer Smolders bestuurs lid van het Burgerlijk Armbestuur. Moge God hem zijn verdiende loon en de eeuwige rust reeds hebben ge geven. W. A. BOLDERS, f Op 24 September 1.1. overleed vrij plotseling in de ouderdom van 56 ja ren de heer W. Alf. Bolders. Vanaf 1937 tot zijn overlijden was hij be stuurslid van de Boerenleenbank te Hoogerheide. Met grote toewijding en nauwgezette plichtsbetrachting heeft hij naar best vermogen de belangen van de Bank gediend. Steeds was hij op de vergaderingen aanwezig, alwaar hij door zijn woord een gezellige sfeer wist te scheppen.

Rabobank Bronnenarchief

blad 'Maandelijkse Mededelingen' (CCB) | 1955 | | pagina 80