463 staan, nog verder geaccentueerd door het feit, dat een primaire rente op het gestorte kapitaal bij de N.V.'s niet als aftrekpost bij de winstbepaling in aanmer king genomen kan worden, zo als dit wel geschiedt ten op zichte van de opgenomen gel den, waarmede coöperaties in het algemeen op ruime schaal plegen te werken. De hier aan het woord zijnde leden informeerden met be langstelling naar eventueel be schikbare gegevens, waaruit men kan afleiden, welke omvang de fiscale begunstiging van de coöperaties heeft aangenomen. Zij waren van oordeel, dat zo wel het probleem van de dub bele belasting als dat van de on gelijke fiscale behandeling van ondernemingen naar gelang de rechtsvorm voor een deel zou den worden opgelost, althans dat de bezwaren aan scherpte zouden verliezen, indien de pri maire rente op in ondernemin gen gestort aansprakelijk kapi taal onbelast zou blijven. Het was deze leden ook op gevallen, dat kredietinstellingen op coöperatieve grondslag bij zondere privileges genieten. De ze instellingen kunnen tegen het speciale tarief van de vennoot schapsbelasting van io°/o reser ves opbouwen en zij genieten bijzonder gunstige rentecondi ties, welke geheel afwijken van de geldende rente voor kortlo pende beleggingen. Waarop, zo vroegen deze leden, berust de bevoegdheid tot vaststelling van genoemd afwijkend tarief van de vennootschapsbelasting?" Antwoord van de Minister: „Het naast elkander heffen van vennootschaps- en inkom stenbelasting, ten aanz.ien waar van verschillende leden de me ning van ondergetekende heb ben gevraagd, maakt in het ka der van de voorbereidingen tot herziening en vereenvoudiging van de belastingwetgeving een onderwerp van studie uit. In verband daarmede is het de on dergetekende op dit moment al leen niet mogelijk mede te de len of en, zo ja, in welke rich ting in dezen iets zou moeten worden ondernomen. Tekenend voor het complex karakter van dit probleem is wel dat de una nieme klanken van afkeuring, die op het door deze leden be doelde I.F.A.-congres werden geuit, resulteerden in een eind conclusie, waarin diverse oplos singen vagelijk werden aange wezen, doch waarin tenslotte slechts de wenselijkheid werd uitgesproken van een diepgaan de studie van dit probleem op een van de volgende congressen. Evenzeer wordt bij de voor bereiding van de herziening der belastingwetgeving aandacht ge-

Rabobank Bronnenarchief

blad 'Maandelijkse Mededelingen' (CCB) | 1955 | | pagina 7