De KaSSier - redacteur VAN KASSIER TOT KASSIER De dwingende noodzaak, ons werk en onze organisatie in de publieke belangstelling te plaat sen, althans in de belangstelling van hen waarmede wij gaarne in nauwe relatie wensen te komen, is het onderwerp van de brief welke wij hier publiceren. Kassier W. Schuurs van Wij- chen schrijft: In de M.M. van Juli-Augustus j.1. vraagt een van onze collega's aandacht voor het „venten" met hypotheken door levensverzekeringsmaatschappij en enz. Het kan zijn nut hebben, meer dan gewone aandacht te beste den aan de activiteiten die uit gaan van ondernemingen, die zich geheel of gedeeltelijk be wegen op hetzelfde terrein als dat waarover de boerenleenbank haar werking ontplooit. Als daarbij moet worden ge constateerd dat de „concurren tie" met het toegepaste systeem successen oogst, zelfs van die aard dat de werking van een boerenleenbank daaronder gaat lijden, dan is het gesignaleerde verschijnsel niet bepaald ver heugend te noemen, althans niet voor de boerenleenbank die het ervaart. Van groot belang moeten in dit verband ook worden ge noemd de resultaten die van „andere zijde" worden bereikt, doch die zich in hun betekenis niet nu, doch eerst in een nabije toekomst zullen aftekenen. Waarbij o.m. te denken valt aan het aantrekken van de jeugd door instellingen, die daarvoor, evenals de spaarbank van de boerenleenbank, werkzaam zijn. Opgemerkt kan worden, dat juist ook op laatstgenoemd ter rein de boerenleenbanken sterk worden gestimuleerd tot activi teit, dat hiervoor ruimschoots materiaal beschikbaar wordt ge steld en dat meerdere voorbeel den zijn te noemen waaruit blijkt, dat de boerenleenbanken in deze prachtig werk verrich ten. Het is ook vooral de C.C.B. die dit alles doelbewust bevor dert en met een voortdurende reclamecampagne de aandacht hiervoor levend houdt, evenzo voor het steeds toenemende overschrijvingsverkeer middels onze boerenleenbanken enz. Het „venten" met hypothe ken door levensverzekerings maatschappijen heeft ons intus sen toch iets te zeggen. Het vraagt namelijk aandacht voor

Rabobank Bronnenarchief

blad 'Maandelijkse Mededelingen' (CCB) | 1955 | | pagina 75