woorden van hulde en vroeg de speciale aandacht voor de jon geren, die zozeer de steun van de ouderen nodig hebben, om hun vleugels te kunnen uitslaan. Hierna sprak nog namens de zusterorganisaties de Heer J. Paardekoper uit Kwintsheul en de laatste spreker van het offi ciële gedeelte van deze avond was de Heer M. Scheffers, oud inspecteur van de Centrale Bank. Prettig was de stemming tij dens de hierna volgende caba retavond. Na de feestelijke bij eenkomst, die tot na midder- 530 nacht duurde, dankte de Heer A. J. van Kester op de eerste 1 plaats voor de Pauselijke onder- 1 scheiding, die hij mocht ontvan gen en op de tweede plaats dankte hij het feestcomité. Aan het slot van de avond werden de leden en hun dames 1 weer per bus naar huis gebracht. I De boerenleenbank Poeldijk kan met voldoening terugzien op deze buitengewoon geslaagde feestviering, waardoor ongetwij feld de prettige sfeer, die steeds heeft bestaan tussen beheerders, kassier en leden, zal worden be stendigd.

Rabobank Bronnenarchief

blad 'Maandelijkse Mededelingen' (CCB) | 1955 | | pagina 74