529 Na woorden van dank, ge sproken door de Heer A. J. van Kester, voor de ontvangen on derscheiding, werden nog door diverse aanwezigen gelukwen sen geuit. Ruim 500 leden met hun da mes kwamen 's avonds eveneens naar Den Haag, om met Bestuur en genodigden het gouden feest mee te vieren. Als eerste sprak de Heer J. Th. Duyvesteijn, voorzitter van het jubileum-co mité, een woord van welkom. Hij bracht hierna hulde aan de mannen, die het hebben aange durfd 50 jaar geleden de boe renleenbank op te richten en hij feliciteerde de voorzitter met diens onderscheiding en de He ren van Kester en van Ruyven met de hun uitgereikte legpen ningen. De feestrede werd uitgespro ken door Mr. F. J. F. Claessens, directeur der Centrale Bank, die erop wees, dat de boerenleen banken willen werken volgens hoge beginselen van Christelijke naastenliefde, doch ter berei king van haar doel zich moeten bedienen van materiële midde len. Hij herdacht in dankbaar heid de moed der oprichters, de opofferingsgezindheid en on baatzuchtigheid der beheerders, die hen ertoe bracht met veel inzicht een zakelijk verantwoord beleid te voeren. Hulde en ge lukwensen bracht hij namens de Centrale Bank vooral over aan hen, die dié dag een onderschei ding ontvingen. In de dank van de organisatie betrok hij de op volgende kassiers der bank, de Heren van Houten en Willems en het personeel; niet werd ver geten het offer, dat de echtgeno ten der beheerders zo dikwijls in het belang der bank hebben moeten brengen. De feestrede naar wees op de ontwikkeling der bank als credietinstelling en op de verwachting, dat de no dige bedrijfsverbetering nog veel financieringsmiddelen van de bank zal vragen. In verband hiermede werd de noodzaak van de ontwikkeling der boerenleen banken als spaarbanken in het licht gesteld en gewezen op het belang van de samenwerking der boerenleenbanken in Cen trale Banken. Hij wenste de bank onder Gods Zegen een voor spoedige ontwikkeling bij eens gezindheid der leden onder een toegewijd en onbaatzuchtig be leid der beheerders, steunend op nuchter zakelijk inzicht. Burgemeester K. Wouters roemde de bestuursleden van de bank, die de hun opgelegde taak met veel ijver vervullen. Na mens de gehele bevolking van Poeldijk wenste hij de bank nog een onbeperkte leeftijd toe. Ook deken G. Kuijs sprak

Rabobank Bronnenarchief

blad 'Maandelijkse Mededelingen' (CCB) | 1955 | | pagina 73