528 zijn hier twee ruime archieflo kalen en een aparte verwar mingskelder. Op de bovenver dieping is de kassierswoning. Het is inderdaad een gebouw, de Coöperatieve Boerenleen bank „Naaldwijk" waardig. Vermeldenswaard is nog het mooie beeldje van Franse kalk steen, dat aan de zijkant van het gebouw staat. Deze figuur beeldt de vruchtbaarheid van de fruit teelt uit. Door de opening van dit pand heeft de Boerenleenbank „Naaldwijk" een gebouw gekre gen, dat past bij de omgeving en de standing van de bank. Wij zijn er van overtuigd, dat de doelmatige inrichting de wer king der boerenleenbank in de komende jaren zal ten goede komen. üe Boerenleenbank Poeldijk in het goud Op 5 October 1955 vierde de boerenleenbank Poeldijk op grootse wijze haar 50-jarig be staan. 's Morgens werd in de paro chiekerk van de H. Bartholo- meus door de Zeereerwaardc Heer deken G. Kuijs een plech tige II. Mis opgedragen voor de levende en overleden leden. Daarna werd het feest op in tieme wijze voortgezet in de Dierentuin in Den Haag. In te genwoordigheid van de Heren A. N. Fleskens en Air. F. J. F. Claessens, respectievelijk voor zitter en directeur van de Cen trale Bank te F.indhoven, van de Heer K. Roncken van het In spectiekantoor Haarlen, inspec teur J. Luchtman, burgemees ter K. Wouters, bestuursleden van de veilingen, alsmede de ver dere genodigden, ontving de Heer A. J. van Kester, directeur van de jubilerende bank, uit handen van de deken Kuijs de Pauselijke onderscheiding „Pro Ecclesia et Pontifice". Bij deze plechtigheid waren ook aanwezig vijf leden, die 50 jaar geleden de oprichting van de bank meemaakten. Door de voorzitter van de Centrale Bank, de Heer A. N. Fleskens, werd aan twee van hen een zilveren legpenning met oorkonde uitge reikt, namelijk aan de Heren J. van Kester Nzn. en C. van Ruy- ven, omdat zij niet alleen 50 jaar lid der bank waren, doch boven dien gedurende meer dan 25 jaar een bestuursfunctie vervulden.

Rabobank Bronnenarchief

blad 'Maandelijkse Mededelingen' (CCB) | 1955 | | pagina 72