527 Krook, die in Februari 1954 overleed, doch die de bouwplan nen nog tot in de details had uitgewerkt, deze dag niet kon meemaken. Het nieuwe bankge bouw zal de bank in staat stellen haar taak op de best mogelijke wijze te vervullen. Alleen door zo hoog te grijpen kan een boe renleenbank haar taak vervullen. De Heer A. N. Fleskens, voor zitter van het Bestuur der Cen trale Bank, bracht dank voor de invitatie, die hij van het Naald- wijkse Bestuur had ontvangen. Hij had deze invitatie gaarne aangenomen, omdat de boeren leenbank altijd haar taak met ere heeft vervuld. Enorm veel ar beid is verzet, in de laatste jaren wegens het grote ruimtegebrek niet altijd even gemakkelijk. Ook de Heer Fleskens bracht een eresaluut aan de overleden kassier, de Heer N. Krook. Hij verheugde zich er over me vrouw Krook te mogen begroe ten. Namens het college van B. en W. sprak burgemeester S. Hoo- genboom. Hij sprak over de moeilijkheden, die overwonnen moesten worden, voordat tot nieuwbouw kon worden overge gaan. Hij zei, dat Naaldwijk een gebouw rijker is geworden, dat representatief voor de gemeente mag worden genoemd. Hierna werd nog het woord gevoerd door de diverse geno digden. Indrukwekkend was het woord, dat de echtgenote van de overleden kassier, mevrouw Krook, sprak. Zij dankte voor de uitzonderlijke lof, die haai man hier nog werd toegezwaaid. Zij verheugde zich er over, dat zijn idealen thans zijn vervuld. Hierna werden de leden in de gelegenheid gesteld het nieu we gebouw te bezichtigen, 's Avonds had in de „Binnen haven" een speciale bijeenkomst plaats voor de leden. Enkele films werden vertoond, vooraf gegaan aan een propagandis tisch woord van de Heer K. Roncken van het Inspectiekan toor Haarlem. Het interieur van het gebouw is uitstekend geslaagd. Een flin ke hal doet dienst als wacht ruimte; hier komen 3 open en 2 gesloten loketten op uit. Te vens is hier een publieke tele fooncel. Achter deze loketten is een grote kantoorruimte met een speciale kassiersafdeling. Te vens is op deze verdieping de bestuurskamer, evenals het ge hele gebouw fris van kleur en aankleding. Een archiefkluis en een keuken completeren deze verdieping. In de kelder bevindt zich een grotere kluis, waar voor parti culieren gelegenheid bestaat, om safe-loketten te huren. Verder

Rabobank Bronnenarchief

blad 'Maandelijkse Mededelingen' (CCB) | 1955 | | pagina 71