525 Het nieuw kantoorgebouw van de Boerenleenbank Naaldwijk Een van de grootste banken, aangesloten bij de Centrale van Eindhoven, heeft een geheel nieuw onderkomen gekregen. De werkzaamheden namen de laatste jaren zo toe, dat de be schikbare ruimte te klein werd. Op 6 October werd het nieuwe complex in gebruik genomen, hetgeen met de nodige plechtig heid gepaard ging. 's Morgens werd in de St. Adrianusparochic te Naaldwijk een II. Mis opgedragen tot in tentie van de overleden leden, bestuursleden en kassiers van de Bank. Hierna zegende de Zeer- eerwaarde Heer pastoor J. v. d. Bergh het pand in. Bij de officiële in gebruikne ming 's middags waren o.a. aan wezig de Heren A. N. Fleskens en Mr. F. J. F. Claessens, res pectievelijk voorzitter en direc teur van de Coöp. Centrale Boe renleenbank te Eindhoven, als mede de geestelijke en wereld lijke autoriteiten en vertegen- Het nieuwe kantoorgebouw van de Boerenleenbank Naaldwijk

Rabobank Bronnenarchief

blad 'Maandelijkse Mededelingen' (CCB) | 1955 | | pagina 69