5' In plaats van de Bank wordt dus de borg schuldeiser. Zou de Bank desondanks tot het verle nen van royement overgaan dan zou zij de borg benadelen in de rechten, welke hem, schuldeiser geworden, toekomen hetgeen voor de Bank de verplichting zou medebrengen aan de borg de schade te vergoeden welke hij daardoor lijdt. Meermalen komt het voor, dat het verbonden onderpand door overlijden van de hypo theekgever of door verkoop in andere handen overgaat. Betreft het een vast voorschot dan heeft het overlijden van de voorschot- nemer-hypotheekgever geen an dere gevolgen dan dat diens ge zamenlijke erfgenamen in zijn plaats treden. De schuld wordt dus ten name van de gezamen lijke erven gesteld en polis met bijbehorende assurantieverkla ring moeten eveneens ten hunne name worden overgeschreven, dus niet op naam van de wedu we alleen, gelijk in de praktijk nog al eens gebeurt. Overlijdt de credietnemer dan behoort het crcdiet onmiddellijk te worden stopgezet. Door de erfgenamen mag dus onder geen voorwaarde over de rekening worden beschikt, althans voor zover een dergelijke beschikking zou ten gevolge hebben, dat een debetsaldo ontstaat of een be staand debetsaldo zou worden verhoogd. De bestaande schuld moet worden bevroren en om trent de geleidelijke aflossing daarvan zal een regeling moeten worden getroffen met de geza menlijke erfgenamen. Gaan de erfgenamen na kor ter of langere tijd tot scheiding en deling over en wordt daarbij het onderpand overgedragen aan een hunner, die tegelijker tijd de schuld voor zijn reke ning neemt, dan betreft zulks uitsluitend de interne verhou ding tussen de erfgenamen on derling, waar de Bank niets me de heeft te maken en waarmede zij zich bijgevolg ook niet mag inlaten. Tegenover haar zijn en blijven de gezamenlijke erfgena men debiteur, zodat ook na de toedeling de kwitanties ten hun ne gezamenlijke name moeten worden uitgeschreven. Het eni ge wat in een dergelijk geval moet gebeuren is overschrijving van polis en assurantieverkla ring ten name van de nieuwe eigenaar. Bovendien zal in de meeste gevallen met de nieuwe eigenaar een regeling getroffen moeten worden omtrent de brandassurantie en zal hij zich tegelijkertijd als borg voor de gezamenlijke erfgenamen moe ten verbinden, teneinde aldus voor de Bank de mogelijkheid te openen toch de gehele schuld op de nieuwe eigenaar te verha len indien zulks om een of an-

Rabobank Bronnenarchief

blad 'Maandelijkse Mededelingen' (CCB) | 1955 | | pagina 65