519 gewezen perceel geen minnelijke overeenstemming tussen partij en kan worden verkregen, moet de partij die de onteigening vor dert de eigenaar voor de recht bank dagen. Veelal geschiedt dit op zeer korte termijn, zodat, indien de eigenaar geen verweer voert, het vonnis binnen een paar weken kan worden gewe zen. Voor degene ten wiens be hoeve de te onteigenen percelen met hypotheek zijn bezwaard is het tijdig interveniëren in de onteigeningsprocedure de enige mogelijkheid om zijn hypotheek rechten geldend te maken. Doet hij dit niet dan gaat de gehele schadeloosstelling naar de eige naar en moet de hypotheekhou der maar zien hoe hij aan zijn geld komt. Om nu de hypotheekgever in de gelegenheid te stellen tijdig van dit recht van interventie ge bruik te maken, wordt de dag vaarding tot onteigening bij af zonderlijk exploit tevens aan de hypotheekhouder betekend. Hij kan dan uit de stukken zien wanneer de zaak ter terechtzit ting dient en tegen welke datum hij zijn maatregelen zal moeten treffen. In het onteigeningsge- val waarop ik zoeven doelde, diende de zaak acht dagen na de dagvaarding. De eigenaar liet verstek gaan zodat reeds een week later het vonnis kon wor den verwacht. Eerst toen kregen wij het aan de betrokken bank betekende exploit toegestuurd om advies. De kassier had het rustig op zijn kantoor laten lig gen om eerst eens aan zijn be stuur te vragen wat hij hierme de moest aanvangen. Dank zij het feit, dat de rechtbank op de gestelde datum nog niet met de formulering van het vonnis ge reed was, zodat de zaak opnieuw acht dagen werd aangehouden, kon nog juist op het laatste nip pertje aan onze procureur op dracht worden gegeven om in het betrokken geding alsnog na mens de Bank als hypotheek- houdster te interveniëren. Is de vordering van de Bank gedekt door een hypotheek van tweede of lagere rangorde dan is de Bank zonder meer niet be voegd om bij wanbetaling tot verkoop van het onderpand te laten overgaan. Wil zij in een dergelijk geval hare rechten als hypotheekhoudster geldend ma ken, dan zal zij moeten begin nen met executoriaal beslag te laten leggen op het onderpand, teneinde op deze wijze de eerste hypotheekhouder tot verkoop te dwingen. Zulk een beslagleg ging is een omslachtige en dure geschiedenis, ook al zijn de kos ten daaraan verbonden, prefe rent. Eerst wanneer de eerste hypotheekhouder zou nalaten de executie over te nemen door zelf opdracht tot verkoop te

Rabobank Bronnenarchief

blad 'Maandelijkse Mededelingen' (CCB) | 1955 | | pagina 63