5ï8 ficatievergadering is gehouden. Laat de Bank, door te blijven stilzitten, deze termijn voorbij gaan dan heeft dit tot gevolg dat de veiling moet gehouden worden in opdracht van de cu rator, dat de opbrengst in de boedel valt en de Bank moet de len in de Iiquidatiekosten van de boedel. In dat geval kan dus de Bank op veiling en toewijzing geen enkele invloed uitoefenen, terwijl bovendien verlies wordt geleden, ook wanneer de op - brengst van het onderpand ruim voldoende zou zijn om de ge hele schuld te dekken. Wordt door een andere credi teur op het onderpand executo riaal beslag gelegd, dan is de Bank verplicht binnen veertien dagen nadat haar bij deurwaar- dersexploit aanzegging van de beslaglegging is gedaan, aan de procureur van de beslagleggen de partij te laten aanzeggen, dat zij binnen drie maanden van haar recht om tot veiling te la ten overgaan zal gebruik maken. Blijft de Bank met het doen van deze aanzegging in gebreke, dan heeft dit tot gevolg, dat zij wordt uitgeschakeld en de exe cuterende partij zelf de veiling kan laten houden. Ook in dit geval kan door de Bank geen in vloed op veiling en toewijzing worden uitgeoefend. Bovendien worden op de op brengst op de eerste plaats in mindering gebracht alle kosten op de executie vallende, welke kosten niet gering zijn. De Bank moet dan maar afwachten of er na aftrek van deze kosten nog voldoende overblijft om hare eigen vordering volledig te ver halen. De termijn van veertien dagen is wel erg kort. Daar komt nog bij, dat de betekening van het exploit als regel geschiedt ten kantore van de notaris, die de hypothcekacte heeft gepasseerd. Over het algemeen laten de no tarissen dergelijke exploiten eerst nog een paar dagen op hun kantoor liggen alvorens ze naar de Bank door te sturen, zo dat dikwijls al enige dagen zijn verstreken voordat de kassier het exploit in handen krijgt. Niet genoeg kan er dan ook op worden gehamerd om bij de Bank binnenkomende exploiten per kerende post door te zen den naar de Centrale Bank om nader advies. Hiermede mag on der geen beding worden ge wacht tot de eerstvolgende be stuursvergadering, daar anders kostbare termijnen kunnen ver strijken met de noodlottige ge volgen van dien. Wij moesten dit nog kortge leden ervaren bij een onteige ningsprocedure, waartoe gelei delijk aan ook steeds meer plat telandsgemeenten overgaan. Indien omtrent de overdracht van een voor onteigening aan-

Rabobank Bronnenarchief

blad 'Maandelijkse Mededelingen' (CCB) | 1955 | | pagina 62