517 hypotheekkantoor. In de meeste gevallen wordt deze acte door de notaris opgemaakt. Het kan echter ook onderhands geschie den, van welke vorm in het ver leden nog al eens gaarne werd gebruik gemaakt. Onderhandse actes zijn doornen in het oog van de notarissen. Daarom wil len vele notarissen, indien aan de eigendomsverkrijging dooi de hypotheekgever een onder handse acte ten grondslag ligt, geen eigendomsgarantie afgeven in de hoop, dat de Bank het aan geboden onroerend goed alleen als onderpand zal aanvaarden indien de eigenaar bereid is de verkrijging alsnog bij notariële acte te laten bekrachtigen. Gaat de Bank hierop in, dan is zij het die de eis van notariële bekrach tiging heeft gesteld. De notaris zal niet nalaten zijn cliënt hier op te wijzen. De Bank moet daarom de bal terugkaatsen en te kennen geven, dat het haar onverschillig is of de eigendoms verkrijging notarieel dan wel onderhands is geschied. Het eni ge wat zij van de notaris ver langt is een onvoorwaardelijke garantie of m.a.w. een niet ge clausuleerde notarisverklaring. Meent de notaris deze zonder notariële bekrachtiging van de eigendomsverkrijging niet te kunnen afgeven, dan moet hij zelf zijn cliënt maar daarvan in kennis stellen. Deze kan zich dan nader beraden over de vraag of hij aan de wensen van de notaris zal voldoen, dan wel wil trachten een notaris te vin den die tegen de onderhandse verkrijging geen bezwaar heelt. Blijft de debiteur met de na koming van zijn financiële ver plichtingen in gebreke, dan is de Bank bevoegd hoofdsom, renten en kosten op het onderpand te verhalen, voorzover althans de vordering door de hypotheek gedekt is en de opbrengst van het onderpand toereikend is. Is de hypotheek eerste in rangorde, dan kan de Bank om tot dit verhaal te komen door de notaris tot veiling laten overgaan van het verbonden on roerend goed. Zij treedt daarbij op als zijnde tot de verkoop door de hypotheekgever onher roepelijk gemachtigd. De nota ris incasseert voor en namens de Bank de opbrengst en rekent verder met haar al. De Bank is tot verkoop ver plicht indien: a. de hypotheekgever wordt failliet verklaard; b. door een hypotheekhouder van lagere rangorde ofwel door een andere crediteur executoriaal beslag op het onroerend goed wordt ge legd. Wordt de hypotheekgever failliet verklaard, dan moet de toeslag hebben plaats gehad bin nen dertig dagen nadat de veri-

Rabobank Bronnenarchief

blad 'Maandelijkse Mededelingen' (CCB) | 1955 | | pagina 61