mocht disponibel Mij ven (model H 5). Uit het feit, dat de zekerheid gesteld bij de actes, opgemaakt volgens de modellen H 1-2 en 3 alleen dient ter waarborging van het speciale, bij de acte na der omschreven voorschot, volgt dat van deze zekerheid geen ge bruik kan worden gemaakt om ook andere schulden van de hy potheekgever daarop te verha len. Is dat voorschot afgelost dan is daarmede ook de hypo theek vervallen waardoor dit voorschot was gedekt, ook al is de inschrijving daarvan ten hy- potheekkantore nog niet door gehaald. Bij de algemene crediethypo- theken, opgemaakt volgens de modellen H 4 of H 5 liggen ech ter de kaarten anders. Zolang maar de inschrijving van een dergelijke hypotheek intact blijft, kan zij als waarborg in aanmerking blijven komen, ook nadat de oorspronkelijke schuld reeds lang is afgelost. In die ge vallen waarin de mogelijkheid bestaat dat de hypotheekgever na korter of langere tijd op nieuw een beroep op de Bank zal moeten doen, zal hij dus ver standig doen de door hem ver leende crediethypotheek rustig te laten doorlopen, ook nadat hij de schuld waarvoor de hypo theek oorspronkelijk was ver strekt, tot het verleden behoort. De hypotheek rust alleen op het bij de acte speciaal omschre ven onroerend goed. Percelen welke later door aankoop, rui ling of erfenis worden verkre gen, vallen dus niet onder de hypotheek tenzij zulks bij een aanvullende hypotheekacte na drukkelijk wordt bepaald. Dit laatste kan dringend nodig zijn bij nieuwbouw welke zich ge deeltelijk gaat uitstrekken over een later speciaal voor dit doel bijgekocht perceelsgedeelte. Laat men de uitbreiding van de hypotheek achterwege, don zou zij beperkt blijven tot dat ge deelte van de nieuwbouw dat op het oude perceel komt te staan en zou de Bank als hypo theekhoudster slechts een ge deelte van de woning kunnen verkopen om verhaal voor haar vordering te zoeken! Zodra de notaris de acte ge passeerd heeft, moet hij aan de bank afgeven een z.g. notaris verklaring (formulier N.V.), on der meer inhoudende een garan tie betreffende de bevoegdheid van de hypotheekgever om de onroerende goederen te verbin den. De notaris moet m.a.w. er voor in staan, dat de eigendoms- titels in orde zijn. Nu is, zoals men weet, voor het verkrijgen van de eigendom van onroerend goed, een schrif telijke acte nodig welke moet worden overgeschreven op het

Rabobank Bronnenarchief

blad 'Maandelijkse Mededelingen' (CCB) | 1955 | | pagina 60