46. is eveneens van groot belang, dat door de laatste wijziging van de statuten der Centrale Bank en van de modelstatuten der plaatselijke boerenleenbanken de statutaire credietverlening in lo pende rekening kan worden uit gebreid tot andere bedrijven dan uitsluitend het landbouwbedrijf en ook tot beroepen. Is langs de geschetste weg een ruimere armslag in de breedte bevorderd, thans kan de vraag worden gesteld, of zulks ook nog in de diepte mogelijk is. Wij denken daarbij aan gevallen, waarin volgens de bestaande normen een aangevraagd hypo thecair voorschot of een borg tochtvoorschot of een voorschot tegen cessie van veilinggelden of een overbruggingscrediet krach tens art. 49 lid 2 der statuten van de plaatselijke boerenleen bank (overbruggingscrediet in verband met een lopende reke ning, waarop de bedrijfsont- vangsten worden verantwoord) niet voldoende zou zijn om in bepaalde financieringsbehoeften te voorzien. Ter oplossing van deze moei lijkheden gaan onze gedachten wij schreven dit reeds eerder (zie de Maandelijkse Medede lingen van Juli-Aug. 1955) in de richting van een samen werking met de landbouwboek- houdbureaux. Ongetwijfeld kan een rapport van deze bureaux een zodanig inzicht geven in de opbrengstmogelijkheden van een bedrijf, dat een aanvankelijke taxatie gerust hoger kan worden gesteld, of dat de normen voor de crediet- en voorschotverle ning in de andere aangehaalde gevallen ruimer kunnen worden genomen. In verband met een eventueel daaruit voortvloeiende zware belasting van een bedrijf, kan de behoefte ontstaan perio diek over de ontwikkeling van dat bedrijf te worden ingelicht. Daarin kan worden voorzien door een machtiging van het boekhoudbureau om het jaar lijks op te maken rapport in te zenden bij de boerenleenbank, bij de districtsinspectie of bij de Centrale Bank. Op deze wijze kan, dunkt ons, de crediet- en voorschotverle ning in de diepte worden ver ruimd. En daarmede raken wij ook de knelpunten in de finan ciering van het agrarisch be drijfsleven en worden derhalve boerenleenbank en landbouw beiden tegelijkertijd gediend. Over de voorgestelde oplos sing zal het laatste woord nog niet zijn gezegd. Wij zijn erg be nieuwd hoe hierop tijdens de aangevangen najaarscursussen zal worden gereageerd.

Rabobank Bronnenarchief

blad 'Maandelijkse Mededelingen' (CCB) | 1955 | | pagina 5