5i5 crediteuren, hetgeen wil zeggen dat zij met deze andere crediteu ren, voorzover zij althans hun rechten geldend wensen te ma ken, de opbrengst naar evenre digheid van ieders vordering moet delen. Wil de Bank hare rechten op de resterende activa van de debiteur op gemakke lijke en eenvoudige wijze gel dend maken, dan moet zij in het bezit zijn van de grosse van de hypotheekakte. Is ech ter de voorafgaande veiling krachtens de grosse geschied, dan is de Bank de grosse kwijt, omdat de notaris haar in dat ge val als bewijsstuk moet vast hechten aan de minuut van het proces-verbaal van de veiling. Het is om deze reden dat men in voorkomende gevallen steeds aan de notaris opdracht moet ge ven om te veilen krachtens de onder zijn berusting verblijven de minuut van de hypotheekakte of een afschrift daarvan, waar door de Bank de grosse zelf kan behouden voor verdere executie. De hypotheekacten moeten door de notaris worden verle den overeenkomstig het door de Centrale Bank te verstrekken model. Ook dit is bij de statuten bepaald (en wel in art. 49 lid 1 sub c). Zij vallen uiteen in twee hoofdgroepen te weten hypo theken strekkende tot zekerheid van bepaalde voorschotten en algemene crediethypotheken strekkende tot waarborg van al hetgeen de Bank onverschillig uit welke hoofde ook van de hypotheekgever te vorderen heeft en alsnog te vorderen mocht krijgen. De hypotheken tot de eerste categorie behorende zijn in hoofdzaak terug te brengen tot: a. hypotheek voor een vast voorschot (model H 1) te verstrekken aan de eigenaar van het te verbinden onroe rend goed; b. hypotheekverlening door de voorschotnemer zelf met daarnaast borgstelling door een derde (model H 2); c. hypotheekverlening voor een vast voorschot te ver strekken aan diverse perso nen die gezamenlijk eigenaar zijn van het te verbinden onroerend goed (model 113 d. algemene crediethypotheek, strekkende tot waarborg van alle financiële verplichtingen van de hypotheekgever (mo del H4); e. algemene crediethypotheek strekkende op de eerste plaats tot waarborg voor een bij dezelfde acte door de hy potheekgever schuldig er kend voorschot en daarnaast mede voor al zijn andere te genwoordige en toekomstige verplichtingen, dit laatste voorzover er na aflossing van het schuldig erkende voorschot nog enig bedrag

Rabobank Bronnenarchief

blad 'Maandelijkse Mededelingen' (CCB) | 1955 | | pagina 59