513 buiten gebruik is geraakt, en door de eigenaar van het aan grenzende perceel is geanne xeerd om de eenvoudige reden dat er toch niemand meer naar omkeek. Zolang echter een der gelijke situatie niet gedurende dertig jaren heeft voortgeduurd, behoudt de Gemeente het recht tot terugvordering. Zij blijft m.a.w. althans voorlopig eigena resse van het betrokken hoekje grond, waaruit volgt dat het buiten het hypothecair verband valt, dat de aanvrager voor de lening op zijn onroerend goed wenst te vestigen. De waarde van een dergelijk hoekje is in de meeste gevallen zo gering, dat als regel een medeeigendom als hier bedoeld wel zonder meer kan worden verwaarloosd. Iets anders wordt het wanneer een groter of kleiner deel van de te verbinden woning juist op zulk een geannexeerd hoekje zou zijn terecht gekomen hetgeen zeer wel denkbaar is, wanneer dat hoekje voorheen deel uitmaakte van de weg waaraan het gebouw is opgetrokken. Doet een derge lijk geval zich voor, dan zou de Bank slechts op een stuk woning hypotheek krijgen, hetgeen het onderpand practisch onverkoop baar maken zou. In een dergelijk geval moet daarom eerst een zuivere toestand worden ge schapen in dier voege dat de aanvrager niet alleen feitelijk doch ook juridisch enig eigenaar wordt van het geheel. Zulks is niet alleen in het belang van de Bank als hypotheekgcefster, doch op de eerste plaats in het belang van de aanvrager zelf. Voor vestiging van de hypo theek is nodig een notariële acte waarvan een uittreksel moet worden ingeschreven ten hypo- theekkantore. Dit uittreksel draagt de naam van borderel. De datum van inschrijving van het borderel bepaalt de rangor de van de hypotheek. De credi teur wiens hypotheek het eerste is ingeschreven gaat dus bij het verhaal zijner vordering vóór boven degenen die na hem ko men. De enige uitzondering hierop is inschrijving van twee of meer hypotheken op dezelide dag, in welk geval de betrokken hypotheken worden geacht van gelijke rangorde te zijn en de opbrengst pondspondsgewijze tussen de betrokken crediteuren moet worden verdeeld. Wanneer de oudste hypothe caire inschrijving wegens aflos sing van de schuld wordt door gehaald, wordt de daaropvol gende automatisch eerste in rangorde enz. Hieruit volgt dat vernieuwing van een bestaande inschrijving alleen mogelijk is met goedvinden en medewer king van de hypotheekhouders van lagere rang die er in zullen moeten toestemmen, dat hun in schrijvingen tijdelijk worden

Rabobank Bronnenarchief

blad 'Maandelijkse Mededelingen' (CCB) | 1955 | | pagina 57