5°9 tuinders nog een verruiming van credietmogelijkheden in de diepte mogelijk is, m.a.w. of men in bepaalde gevallen verder kan gaan dan de bestaande ver houdingsnormen tussen credict en zekerheid zal wellicht afhan gen van de vraag of de betrok kenen in staat en bereid zijn om de rapporten van de landbouw- boekhoudbureaux over te leg gen. Vooralsnog is dit een deli caat probleem, waarvan de op lossing nog wel enig overleg zal vorderen. Op Zondagmiddag, zowel tij dens het weekeinde van Septem ber alsook in October, hield Mr. J. L. A. M. Switzar een voor de Heren Kassiers belangrijke in leiding over het hypotheekrecht. Deze inleiding laten wij hieron- de onverkort volgen: Artikel 50 lid van de statu ten eist voor voorschotten of credieten voldoende persoonlijke of zakelijke zekerheid. Persoonlijke zekerheid opent de mogelijkheid het voorschot of het debetsaldo van de reke ning, behalve op de debiteur zelf, ook te verhalen op een an der persoon n.I. op degene die zich voor de debiteur als borg heeft verbonden. Zakelijke zekerheid stelt de Bank in staat hare vordering te verhalen op de opbrengst van een bepaalde zaak, die tot meer dere waarborg speciaal voor de schuld is verbonden. Bij dit ver haal gaat de Bank vóór boven de andere crediteuren van degene die de zekerheid heeft verstrekt. Deze komen slechts aan bod indien en voorzover er na af trek van hetgeen de Bank aan hoofdsom, rente en kosten te goed heeft nog een batig saldo mocht overblijven. Zakelijke ze kerheid verdient daarom de voorkeur boven persoonlijke borgstelling. Heeft n.1. de borg nog andere schuldeisers dan heb ben deze op de vermogensbe standdelen van de borg (voor zover niet speciaal voor andere verplichtingen verbonden) even zeer recht als de Bank en wel naar rato van ieders vordering. De zakelijke zekerheid kan bestaan in roerende zaken zoals effecten, goederen, vorderingen etc. of in onroerende goederen. Van de onroerende goederen is de grond veruit het belangrijkst. Mede tot de grond wordt geacht te behoren al hetgeen daarmede aard of nagelvast is verbonden zoals gebouwen en andere op stallen, de te velde staande oogst, de uitgeplante bollen- kraam etc. Krachtens wetsdui- ding behoren mede tot de cate gorie van onroerende goederen zakelijke rechten zoals de rech ten van vruchtgebruik op onroe rend goed, van opstal en erf pacht, van grondrente en van beklemming.

Rabobank Bronnenarchief

blad 'Maandelijkse Mededelingen' (CCB) | 1955 | | pagina 53