508 van de outillage, meer voorlich ting over het werk van de boe renleenbank, zowel individueel als algemeen. Tijdens het tweede weekein de sprak op Zaterdagavond na mens de Directie van de Cen trale Bank Mr. F. J. F. Claes- sens. „Als twee mensen van de boe renleenbank elkaar ontmoeten, dan is er steeds wel iets over de boerenleenbank te vertellen en ook iets nieuws te melden. Het boerenleenbankwezen ontwik kelt zich verder en de groei staat nog niet stil," aldus Mr. Claessens. De spreker toonde dit duidelijk aan met enkele mar kante cijfers over de boerenleen banken en de Centrale Bank. De boerenleenbank kan zich tegenwoordig als spaarbank vrij ontwikkelen. Er ligt geen statu taire of reglementaire rem op de spaaractiviteit van de boe renleenbanken, zoals dit vroeger het geval is geweest. Toch dient nog altijd ernstig te worden ge waarschuwd tegen het aanne men van ongedurige gelden in de stichting spaarbank. Het giroverkeer is zeer nuttig voor degenen, die daarvan een intensief gebruik maken. Voor de boerenleenbanken zeil is het giroverkeer ook van betekenis. Het is echter niet de bedoeling om daarop geld toe te geven, hoewel in sommige gevallen dienstbetoon moet worden ver leend zonder dat daar recht streeks baten tegenover staan. Als voorschot- en credietbank hebben de boerenleenbanken zich voor de land- en tuinbouw zeer verdienstelijk gemaakt. Er is en er wordt aandrang uitge oefend om de boerenleenbanken meer armslag te geven op het terrein van de crediet- en voor schotverlening, waarbij zelfs ge tracht wordt om te tornen aan de bepaling van art. 8 van het huishoudelijk reglement van de Centrale Bank. Er zijn echter reeds voldoen de uitbreidingsmogelijkheden in de laatste jaren gekomen. Den ken wij maar eens aan de eigen domsoverdracht tot zekerheid, welke echter met de nodige voorzichtigheid gehanteerd dient te worden. Daar zijn verder de overbruggingscredieten, die bij financieringstoppen goede dien sten bewijzen. De meest recente verruiming van de uitzettings mogelijkheden is gelegen in de jongste wijziging in de model statuten van de plaatselijke boe renleenbanken en wel de verle ning van bedrijfsvoorschotten en -credieten aan niet-landbou- wers. Of er verder voor boeren en

Rabobank Bronnenarchief

blad 'Maandelijkse Mededelingen' (CCB) | 1955 | | pagina 52