5°7 Er is een toenemende bedrij vigheid waar te nemen met als oorzaken o.a.: inhaalvraag, her stel, toenemende herbewapening en ook geldend voor de land bouw ontplooiing van het af- betalingscrediet. De concequenties van het af betalingssysteem zijn: verhoog de kosten van administratie, in formatie, zegel, incasso en rente. Het is o.m. een taak van de boerenleenbanken om het moge- gelijk te maken ook zonder deze hoge kosten tot aanschaf te kun nen overgaan. In aansluiting hierop be spreekt Mr. van Campen de re cente ontwikkeling, in cijfers uitgedrukt, van de Centrale Bank en van de boerenleenban ken. De besparingen blijven nog steeds in voldoende mate naar de boerenleenbanken toevloeien om aan de credietvraag te vol doen. Wel moeten wij ons af vragen of de credietvormen nog wel doelmatig zijn. In verband hiermede worden de klachten van de Directeur van de Coöp. Centrale Landbouwboekhouding te Leeuwarden, waarover reeds in de Maandelijkse Mededelin gen van Juli/'Augustus (bldz. 322) is geschreven, nogmaals besproken. De boerenleenban ken zullen zich wellicht meer erop moeten toeleggen om op zo eenvoudig mogelijke wijze voor schotten vooral op korte ter mijn te verlenen. Mr. van Campen bespreekt voorts de onlangs ingestelde en quête naar de spaargelden en stelt daarbij aan de orde, of het mogelijk zou zijn een represen tatieve groep van boerenleen banken te krijgen, die regelma tig een statistiek van de spaar gelden bijhoudt. Over de vraag, welke methode het beste kan worden toegepast, was men bij de gedachtenwisseling algemeen van opinie, dat het dagelijks bij houden van een dergelijke sta tistiek de voorkeur verdient bo ven een nieuwe opzet telkens per het einde van de maand. In het kader van de wijziging van de statuten en van het huis houdelijk reglement van de plaatselijke boerenleenbanken ging Mr. van Campen in op de uitbreiding van de uitzettings mogelijkheden bij de boeren leenbanken. Meer credieten en voorschot ten vragen echter meer toever trouwde middelen. Toename dei- toevertrouwde middelen vraagt meer dienstbetoon, meer open stellingsuren, meer aandacht voor het uiterlijk van de boe renleenbank met name het bank gebouw, meer zorg besteden aan het interieur, verbetering

Rabobank Bronnenarchief

blad 'Maandelijkse Mededelingen' (CCB) | 1955 | | pagina 51