506 jaar 1946 werden de eerste hon derd bedrijven uitgegeven en kon ook de Boerenleenbank be ginnen met zich als leenbank te ontplooien. Er was veel kapitaal nodig, t.w. 1.000,per hec tare. De boerenleenbank ver leende grote credieten onder ga rantie van het Garantiefonds N.O.P., gesticht door de K.N. B.T.B. en de C.C.B. met mede werking van de Staat der Ne derlanden. De credietverlening was erg gecompliceerd en ver eiste veel administratief werk. Het girale geldverkeer kwam vanaf het begin behoorlijk op gang, terwijl ook de automati sche overschrijvingen reeds spoedig werden toegepast. Het is zelfs zo, dat particulieren op hun lopende rekening hun sala ris lieten overboeken. In het jaar 1952 werd overgegaan tot me chanisatie van de boekhouding, omdat het aantal posten reeds rond de 100.000 was. De huisvesting van de Boeren leenbank ontwikkelde zich van zittingen in de arbeiderskampen via de zittingen in de woning van de kassier tot in een eigen bankgebouw, dat in 1952 werd geopend. Ook hier werd het systeem van open loketten toe gepast. Binnenkort zal op de ge vel een neonverlichting de aan dacht voor de Boerenleenbank vragen. De spreker vertelde nog interessante bijzonderheden rondom de jaarlijkse verpach ting van de nieuwe bedrijven. Nu de verschillende dorpen in de polder zich beginnen te ontwikkelen, denkt men aan het oprichten van bijkantoren. In Marknesse is hiertoe reeds over gegaan. Het Bestuur van de boe renleenbank wordt uitgebreid met een beheerder uit elk dorp. De bank is de gehele dag open ook tijdens het middaguur. De leeftijdsopbouw van de spaar ders is gunstig. Bijna de helft be staat uit jeugdige personen. Met gepaste trots noemt de Heer Co- nijn een aantal cijfers van de boerenleenbank, waarbij het cij fer van de omzetten, welke in het jaar 1955 waren bereikt, n.1. ruim 100.000.000,toch wel een duidelijk beeld geven van de voorspoedige ontwikkeling, die de boerenleenbank in het nieu we land, mede dank zij de acti viteit van de Heer Conijn, aan toont. Door de Directie van de Cen trale Bank werd aan beide week einden meegewerkt, in Septem ber door Mr. Ph. C. M. van Campen en in October door Mr. F. J. F. Claessens. Air. van Campen begon zijn inleiding met een korte schets van de economische ontwikke ling van ons land en van de boe renleenbanken in het kader van het gehele financiële bestel.

Rabobank Bronnenarchief

blad 'Maandelijkse Mededelingen' (CCB) | 1955 | | pagina 50