5°5 zal men hier en daar nogal tot verrassende ontdekkingen ko men b.v. dat een groot deel van de spaargelden afkomstig is van personen boven een bepaalde leeftijd. Het is daarom evident het jeugdsparen op allerlei ma nieren te stimuleren. De Heer Hilderink noemde daarbij het beschikbaar stellen van spaar boekjes met gratis eerste inleg bij geboorten en van spaarkaar ten met gratis zegels bij de aan vang van het nieuwe schooljaar, het houden van een jeugdspaar- middag met tractatie, film, etc. en het houden van een aparte zitting voor de jeugd. De uit breiding, die de inleider aan zijn bank had weten te geven, maak te het inrichten van een nieuw kantoorgebouw al spoedig nood zakelijk. De opening geschiedde in het jaar 1952 en de Heer Hil derink liet enkele fraaie foto's van het interieur onder de toe hoorders circuleren. Uit deze foto's bleek dat het nieuwe kan toor zeer practisch was inge richt met 4 open loketter. De toename van het lopende reke ningverkeer maakte de mecha nisatie van de boekhouding noodzakelijk. Het aantal lopen de rekeningen was door een be tere samenwerking met de vei ling in enkele jaren tijds meer dan vertienvoudigd. Het is een belangrijke taak voor de Heren kassiers om een goede voorlich ting over het lopende rekening verkeer te geven. De Boeren leenbank te Huissen is gegroeid door het verlenen van service, door het winnen van het ver trouwen, zonder hierbij tot een te vertrouwelijke omgang te ge raken. Tot slot gaf de Heer Hil derink aan zijn collega's nog en kele nuttige wenken ten aanzien van de propaganda, o.a.: de col lectieve advertenties, waarvoor het idee in Huissen werd gebo ren, het verspreiden van folders, bioscoopreclame, spreekbeurten houden voor jonge boeren, etc. Hij drukte de kassiers op het hart om actief te zijn en te blij ven. Er vooral voor zorgen, dat men de jeugd trekt en dat men zo mogelijk een representatief kantoor bouwt. Het weekeinde van October werd ingezet met een boeiende causerie door de Heer N. Co- nijn, kassier van de Coöperatie ve Boerenleenbank G.A. te Em- meloord N.O.P. Aan de hand van een topografische kaart schetste de Heer Conijn de ont wikkeling vanaf het eerste ogen blik van het nieuwe land en de moeilijkheden welke daarmede gepaard gingen. Het leven in de N.O.P. was in de aanvang nog primitief en hard. De eerste ja ren werkte de Boerenleenbank alleen als spaarbank. Aanvanke lijk per fiets, later per motorrij wiel ging de kassier de kampen af om zitting te houden. In het

Rabobank Bronnenarchief

blad 'Maandelijkse Mededelingen' (CCB) | 1955 | | pagina 49