5Qï voor de Statistiek, de belang rijkste statistische gegevens op agrarisch terrein in 192 bladzij den samengebracht. Deze ge comprimeerde vorm laat geen grote ruimte voor het land- bouwcredietwezen. De hierop betrekking hebbende gegevens zijn echter zeer interessant, mede omdat daaruit blijkt, dat de landbouwcredietbanken niet alleen in absolute doch ook in relatieve cijfers meer betekenis voor de financiering van de Ne derlandse landbouwbedrijven krijgen. Het totale bedrag aan voor schotten en debetsaldi in lopen- de-rekening, voorkomende op de balansen der gezamenlijke boerenleenbanken, steeg in 1954 met 119.000.000,en be reikte per het einde van dat jaar het formidabele bedrag van 826.000.000, Nog meer sprekend is de toe name der hypothecaire leningen. Van het totaalbedrag in 1954 aan nieuw ingeschreven hypo theken op landelijke eigendom men ad 201.843.000,kwam ten gunste van hypotheekban ken 10.345.000,van parti culiere personen 35.653.000. en van andere banken en instel lingen 155.845.000,We tende, dat van dit laatste bedrag ongeveer 110.000.000,door de boerenleenbanken verstrekt werd, dan kan geconstateerd worden, dat de boerenleenban ken ook hun taak weten te ver vullen inzake de verstrekking van grondkapitaal. Wanneer men de inhoudsop gave raadpleegt blijkt reeds, dat zij, die interesse hebben of ge- interesseerd zijn bij de Land bouw, Tuinbouw of Visserij zulk een vademecum niet kun nen missen. Men behoeft nu niet meer vele publicaties te verza melen om zich te kunnen oriën teren over de positie van de Landbouw in de Nederlandse samenleving. Dit spreekt des te meer wanneer men voor zijn be toog recent bewijsmaterieel ter beschikking wenst te hebben. Pas echter op voor te vergaande conclusies getrokken uit Statis tieken. Voor degenen, die de komen de lange winteravonden produc tief willen maken door hun pa rate kennis en inzicht te vergro ten, zijn bovenbeschreven werk jes prachtige hulpmiddelen. Mo gelijk wil de Goedheilig Man U nog wel behulpzaam zijn bij de verkrijging van deze ge schriften.

Rabobank Bronnenarchief

blad 'Maandelijkse Mededelingen' (CCB) | 1955 | | pagina 45