5 00 Verstrekt door: Particulieren, handelaren, handelsban ken en instellingen Overheids-, semi-overheids- en land bouwinstellingen Credieten en voorschotten kortlopende langlopende 65%) 35 "O 81% 19"/o De mogelijkheden voor opna me van financieringsmiddelen door de boer in de V.S. zijn veel gevarieerder dan hier te lande. Hierbij komt nog, dat deze boer er eerder toe komt om gelden op te nemen wanneer hij denkt, dat dit voor zijn bedrijf nuttig zal zijn. Conservatisme en angst om met financiële zorgen naar buiten te treden spelen in d V.S. niet die rol, welke deze b. - lemmeraars van bedrijfsont- plooiing hier spelen. De omstandigheden, waaron der de boer in de V.S. moet wer ken, zijn niet vergelijkbaar met die in Nederland. Toch kunnen wij nog veel lering trekken uit organisatievormen met betrek king tot crcdietverlening en landbouwvoorlichting, die daar tot stand zijn gebracht. De sa menwerking van de Stichting Borgstellingsfonds voor de land bouw en de Landbouwvoorlich- tingsdienst, welke in ons land naar Amerikaans voorbeeld is doorgevoerd, is hier een voor beeld van. De voorbeelddorpen te Kerkhoven en Rottevalle beelden uit hoe in de V.S. in het algemeen gewerkt wordt, name lijk niet alleen aandacht schen ken aan het bedrijf en de finan ciering hiervan, doch ook aan de huishouding. De bestudering van dit boek zal de lezer een goed beeld ge ven van de werking van enkele financierings- en voorlichtings organen. De samenstellers heb ben zich niet beperkt tot het geen strikt onder de titel zou vallen, doch hierbij betrokken veel van hetgeen rondom de fi nancieringsproblemen zweeft. Dit is dan ook een der redenen, dat de lezing van dit rapport zeer wordt aangeraden. „Laiulbouwcijfers 1955" Uitgave: L.E.I. van Stolk- weg 29, Den Haag. Prijs 2,45 (giro 412235). Zo juist is bij het Landbouw- Economisch Instituut het boekje „Landbouwcijfers 1955" ver schenen. In deze publicatie zijn door het L.E.I.in samenwer king met het Centraal Bureau

Rabobank Bronnenarchief

blad 'Maandelijkse Mededelingen' (CCB) | 1955 | | pagina 44