Boeimlméani -jira&tijH BESPREKING van een tweetal onlangs verschenen boekwerken De verschijning van studies betrekking hebbende op de land en/of tuinbouw zal niet steeds oorzaak kunnen zijn voor een bespreking in onze „Maandelijk se Mededelingen". Zelfs niet wanneer het landbouwcrediet direct of zijdelings bij de inhoud betrokken is. Voor de hierna te bespreken werken willen wij echter graag een uitzondering maken. De lezing en bestudering hiervan zal voor ieder in onze lezerskring leerzaam kunnen zijn. „Credietverlening voor eige naars en pachters van kleine landbouwbedrijven in de V. S. Uitgave: C.O.P. Raamweg 43, Den Haag. Prijs 4,50. (Eventueel te bestellen via de Centrale Bank). Gedurende de laatste maan den van 1953 werd met een ge varieerd samengestelde groep landbouwdeskundigen gereisd door het oostelijk gedeelte van de V.S. met als doel een studie te maken van de credietfacili- teiten, die aan pachters en eige naars van landbouwbedrijven in de V.S. worden geboden, en de resultaten van deze studie in een rapport vast te leggen. De leden van deze groep heb ben zich grondig van hun taak gekweten. Op overzichtelijke en prettig leesbare wijze wordt de lezer duidelijk gemaakt, dat zo wel de Overheid als de eigen landbouworganisaties zij het in mindere mate het aan de kundige en goedwillende Ame rikaanse boer mogelijk maken om de voor een doelmatige be drijfsvoering noodzakelijke fi nancieringsmiddelen te verkrij gen. Uit dit geschrift blijkt niet alleen, dat het landbouwcrediet- wezen in de V.S. thans goed is georganiseerd, doch ook dat particuliere instellingen, zoals levensverzekeringsmaatschappij en, handelsbanken e.d. zoveel vertrouwen in de landbouw hebben gekregen, dat zij een be langrijk gedeelte van hun kapi taal in agrarische ondernemin gen beleggen. De volgende cijfers, weerge vende de situatie per 1 Januari 1953, zijn interessant.

Rabobank Bronnenarchief

blad 'Maandelijkse Mededelingen' (CCB) | 1955 | | pagina 43