498 rechten en huren worden nader geregeld of opgeheven, een en ander onder regeling van de gel delijke gevolgen daarvan. Men zie hierover nader onder XII, het plan van toedeling. Hypotheken gaan met behoud van haar rang over op de kavels of gedeelten van kavels, welke in de plaats van het onroerend goed, waarop zij rusten, worden toegedeeld, waarover nader on der XIII, de akte van toedeling. Hierbij zij opgemerkt:, dat voor de gevallen waarin in plaats van een waarde in kavels een geldelijke vergoeding wordt gegeven, de Ruilverkavelings- wet bepaalt, dat de hypotheek houder zijn recht uitoefent op de wijze als omschreven in arti kel 43 van de Onteigeningswet. Deze bepaling is in de wet opge nomen, aldus de wetgever, ten einde de hypotheekhouder in staat te stellen zijn bevoorrechte vordering te kunnen verhalen op de geldelijke vergoedingen. Deze verwijzing in de Ruil- verkavelingswet naar artikel 43 van de Onteigeningswet mist echter elke betekenis. Immers de hypotheekhouder moet zelf maar zien hoe hij het hem toe komende in handen krijgt. Enig voorschrift, dat er aan hem be taald moet worden, ontbreekt. De uitbetalende instantie be hoeft zich van de hypotheek houder niets aan te trekken. Het ware dan ook noodzakelijk ge weest, dat de wet, hetzij de hy potheekhouder een voorrecht had toegekend op de toedeling in geld, hetzij aan de betalende instantie de verplichting had op gelegd eerst met de hypotheek houder af te rekenen. Nu dit niet is geschied, zullen hypo theekhouders er in het vervolg goed aan doen zich in de hypo theekakte door de onderzetter onherroepelijk te doen machti gen om namens de onderzetter aan zich zelve over te dragen, voor het geval van ruilverkave ling, alle rechten, welke de on derzetter te dier zake tegen der den mocht verkrijgen. Met betrekking tot de beslag leggers bevat de wet een betere regeling. Zij bepaalt n.1. dat niet alleen conservatoire en executo riale beslagen overgaan op de kavels of gedeelten van kavels, waarop zij gelegd zijn, doch bo vendien op de geldsommen, welke in plaats van kavels of terzake van onderbedeling wor den toegekend. (Slot volgt).

Rabobank Bronnenarchief

blad 'Maandelijkse Mededelingen' (CCB) | 1955 | | pagina 42